دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 89، خرداد و تیر 1392 
سیستم‌های سرمایشی جتی

صفحه 16-24

کوروش گودرزی؛ مالک قیومی


توربین‌های بادی مرتفع

صفحه 25-31

مونا محمدی؛ محمدرضا محمدی؛ علیرضا محمدی