پرسش‌های متداول

مجوز نشریه به چه صورت است و چه مقاله‌هایی قابل ارائه هستند؟

مجله مهندسی مکانیک تا قبل از تغییر دسته بندی نشریات توسط وزارت علوم در اردیبهشت ۱۳۹۸؛ یک مجله علمی-ترویجی بوده و نسبت به چاپ مقالات ترویجی و مروری اقدام می‌کرد. اما با تغییر دسته بندی نشریات، مجوز مجله مهندسی مکانیک نیز به مجله علمی تغییر کرده و در حال حاضر انواع مقالات علمی را چاپ می‌کند. با توجه به اینکه انجمن مهندسان مکانیک ایران دارای یک نشریه‌ی فارسی و یک نشریه‌ی انگلیسی دیگر نیز است، تمرکز و رویکرد اصلی مجله مهندسی مکانیک، همچنان بر روی همان چاپ مقالات ترویجی، مروری و یادداشت فنی است. 

برای انجام امور اداری، نیاز به چاپ سریع مقاله هست. راه حل چیست؟

بعد از پذیرش مقاله، نامه‌ای به نویسنده‌ی مسئول مبنی بر چاپ مقاله ارسال خواهد شد. این نامه در اکثر موارد مورد تایید کمیته‌های نظارت و ارزیابی است.


 


مجله مهندسی مکانیک جهت تسریع در روند پذیرش علمی نهایی و چاپ مقاله،‌ به محض پذیرش اولیه آن به نویسنده مسئول مکاتبات اطلاع رسانی می نماید تا مراحل صدور DOI نیز در اسرع وقت پیگیری شود. با صدور کد اختصاصی DOI‌ مقاله به طور رسمی قابل استناد می باشد. بدیهی است تعیین زمان دقیق چاپ نهایی با توجه به تعداد مقالات قرار گرفته در صف انتشار، میسر نمی باشد و در این مدت، با کد DOI‌ می‌توان به طور رسمی در هر کمیته‌ای به پذیرش مقاله‌ی خود استناد نمود.