دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 92، آذر و دی 1392، صفحه 1-102 
ربات‌های اسکلت خارجی و کاربردهای آن

صفحه 16-24

زهرا حسینی باب‌اناری؛ امیر لطف‌آور؛ حسین حقگو