دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 90، مرداد و شهریور 1392 
روش‌های افزایش بازده توربین‌های گازی

صفحه 28-39

امیرمسعود میرحسینی؛ الهام طهماسبی؛ روح‌الله اسپنانی