روش‌های افزایش بازده توربین‌های گازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مکانیک، دانشکدة مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 سازمان توسعة برق ایران

چکیده

توربین گازی ماشینی است که مستقیماً با هوای محیط  پیرامون کار می‌کند. لذا هر عاملی که سبب تغییر شرایط هوای ورودی آن شود، بر بازدة توربین اثر می‌گذارد. رطوبت نسبی، ارتفاع از سطح دریا و درجه حرارت محیط از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازده توربین‌ گازی هستند. عموماً، فصول گرم سال، زمان اوج تقاضا برای انرژی الکتریکی است؛ این در حالی است که در چنین فصلی، توان خروجی توربین‌های گازی به‌دلیل درجه حرارت بالای هوای ورودی، به کمترین مقدار خود می‌رسد. همین امر نیز سبب می‌شود تا فشار زیادی بر صنعت نیروگاهی کشور وارد و جهت جبران تقاضای مازاد، همواره نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر برای احداث نیروگاه‌های جدیدتر احساس شود. در این مقاله توربین گازی V94.2 ، ساخت شرکت زیمنس[i]، به‌عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و جهت مطالعات پایلوت از نرم‌افزار ترمو فلو[ii] و جی. تی. پرو[iii] استفاده شده است.[i]. Siemens AG, http://www.siemens.com (accessed Aug 30, 2013)


[ii]. Thermoflow ®


[iii]. GT PRO ®

کلیدواژه‌ها


زونتاگ، ون وایلن، بورگناک. مبانی ترمودینامیک کلاسیک، ترجمه ملک‌زاده، کاشانی حصار، مشهد: نشر نما، 1381.
 
[2] مقیمیان، محمد. مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.
[3] شیرانی، ابراهیم. توربوماشین‌ها، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379.
[4] R. Chacartegui. "Analysis of combustion turbine inlet air cooling systems applied to an operating cogeneration power plant." Thermal Power Group (GMTS), Department of Energy Engineering, University of Seville, Spain, 2008.
[5] R. K. Sullerey, Ankur Agarwal, “Performance improvement of gas turbine cycles” Science direct vol. 2, pp. 112- 120, 2006.
[6] Andryas Poullikkas, “An overview of current and Future sustainable gas turbine technologies”, Science direct, pp. 409- 443, 2005.
[7] Tony Giampaolo, Gas turbine handbook: principles and Practice, Vol. 3, pp. 23-45, 2006.
[8] Jaber, Q. M., Assessment of Power Augmentation from Gas Turbine Power  
 Plants Using Different Inlet Air Cooling Systems, Faculty of Engineering Technology, Al-Balqa' Applied University, Amman, Jordan, 2007.