جایزة دن‌هارتوخ

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان