نقش پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در افزایش مداومت پروازی سیستم‌های پیشرانش هوایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پیل‌های سوختی تجدیدپذیر[i] سیستم‌های تولید توانی هستند که از ترکیب پیل سوختی و صفحات خورشیدی تشکیل می‌شوند. هدف اصلی به‌کارگیری این نوع از سیستم‌های هیبریدی تأمین مداوم انرژی در مدت زمانی طولانی است. از جمله کاربردهای مهم این نوع از پیل‌های سوختی تأمین مداوم انرژی الکتریکی در سیستم‌های پیشرانش هوایی، همچون کشتی‌های هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین می‌باشد. استفاده از این نوع سیستم‌های هیبریدی زمانی اهمیت می‌یابد که منابع تأمین سوخت از وسیلة پرنده دور بوده و یا امکان سوخت‌گیری مجدد در فواصل زمانی کوتاه برای آنها میسر نباشد. هدف اصلی این مقاله بررسی عملکرد پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در تأمین توان الکتریکی سیستم‌های پیشرانش هوایی با مداومت پروازی بالاست. ارائة نحوة عملکرد اجزای تشکیل‌دهندة سیستم، همچنین بررسی توزیع جرمی و محاسبة ظرفیت قسمت‌های گوناگون آن از دیگر موارد انجام‌شده در این مقاله می‌باشد.[i]. Regenerative Fuel Cell:RFC

کلیدواژه‌ها


[1] رشیدی رنجبر، نسرین. پیل­های سوختی انرژی سبز، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان.
[2] Williams, M.C, Fuel cell handbook, U.S Department of Energy, Virginia, 2002.
[3] قدمیان ح.، عتابی ف.، ازگلی ح.، " ارائة الگوریتم نوین طراحی توام با مدلسازی و ارزیابی مقایسه­ای برای سیستم‌های مرکب پیل سوختی تولید مجدد،" علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره چهار، زمستان 1388.
[4] پیرکندی، ج، قاسمی، م، حامدی، م.ح. "بررسی عملکرد یک پیل سوختی تجدیدپذیر 5/3 کیلوواتی در سیستم‌های پیشرانش هوایی"، دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت 1391.
[5] Baily, M.V.Bower, High Altitude Solar Power Platform, NASA Structures and Dynamics Laboratory Science and Engineering Directorate, April 1992.
[6] Colozza, A., Initial Feasibility Assessment of a High Altitude Long Endurance Airship, NASA/CR-212724, 2003.
[7] David J. Bents and Vincent J. Scullin, Hydrogen-Oxygen PEM Regenerative Fuel Cell Energy Storage System, Glenn Research Center, Cleveland, Ohio; NASA/TM—2005-213381.
[8] Kenneth A., High Energy Density Regenerative Fuel Cell Systems for Terrestrial Applications, SAE 99-01-2600, NASA/TM-1999-209429.
[9] وارطانیان ر.، مقبلی ح.، " آرایه فتوولتائیک متحرک جهت افزایش توان خروجی سلولهلی خورشیدی"، هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق.
[10] Knaupp, W., Solar electric energy supply at high altitude, Journal of the Aerospace Science and Technology, vol.8, pp. 245-254, 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] مطالعات امکان سنجی - جذابیت پیل­سوختی و تدوین استراتژی توسعه فناوری آن در کشور، دفتر انرژی­های نو، وزارت نیرو.
[12] Soban, D.,URETI on Aeropropulsion and Power Technology Sponsored by NASA and DoD, Aerospace Systems Design Laboratory, School of Aerospace Engineering, Georgia Institute of Technology, September 24-25, 2003.