تحلیل اقتصادی مولدهای کوچک نیروگاهی تولید همزمان گرما و برق

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان

2 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان

چکیده

امروزه به‌دلیل رشد سریع جمعیت و کاهش منابع سوخت فسیلی نیاز روزافزون به انرژی به‌شدت احساس می‌شود و بجاست از سوخت‌های جایگزین و روش‌های پربازده جهت تأمین انرژی استفاده گردد. به‌خصوص اگر روش‌های مذکور، از جمله روش تولید همزمان گرما و برق[i] دارای حداکثر بازده 90 درصد بوده که در مقایسه با دیگر روش‌ها، از جمله نیروگاه‌های متمرکز، مقداری قابل ملاحظه می‌باشد. این نوع مولدهای برق مقیاس‌کوچک در محل اتصال به شبکة سراسری حداکثر تا ظرفیت 25 مگاوات ظرفیت عملی اتصال داشته، بنا بر مطالعات صورت‌گرفته بازدهی ترکیبی معادل 5/1 برابر متوسط بازده نیروگاهی دارند. در این مقاله، با توجه به مطالعات انجام‌شده و نتایج حاصل از برخی مقالات این نتیجه حاصل شده است که با فروش برق در یک دورة سه‌ساله هزینة سیستم مستهلک می‌شود و از سال سوم به بعد به سوددهی می‌رسد. در طرح دیگر، یک مجموعة ساختمانی با 4200 آپارتمان برای بار پیک، حداقل به یک مولد برق پنج مگاواتی نیاز دارد. در محاسبة سرمایه‌گذاری اولیة آپارتمان، اگر بازیافت گرما، آب گرم 80 درجة سانتی‌گراد در نظر گرفته شود و شبکة آب گرم و پمپاژ آن را نیز مد نظر قرار دهیم، سهم هر واحد مسکونی در مقایسه با قیمت کل ساختمان رقم ناچیزی خواهد شد.[i]. Cogeneration or Combined Heat and Power

کلیدواژه‌ها


[1] Palsson, H., K.P., "Probabilistic Production Simulation Including Combined Heat and Power Plants," Electric Power Systems Research, 48, 1998, pp. 45-56.
[2] Hinnnells, M., "Combined Heat and Power in Industry and Buildings”, Energy Policy, 36, 2008, pp. 4522-4526.
[3] Haghifm, K.P., "Reliability And Availability Modeling Of Combined Heat And Power (CHP) Systems", Electrical Power And Energy Systems, 33, 2011, pp. 385-393.
[4] Liu, X., "Optimization of Combined Heat and Power System with Wind Turbines", Electrical Power and Energy Systems, 43, 2011, pp. 1421-1426.