طراحی سیستم مونتاژ برای تنوع محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولیـد، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

مونتاژ، فرایند نهایی برای تولید محصول است که در آن سوارش قطعات و اجزای گوناگون صورت می‌گیرد تا محصول نهایی حاصل شود. امروزه، در بازار رقابت، که تنوع محصول و تولید انبوه با کیفیت و قیمت مناسب شرط ماندگاری است، بهره‌گیری از روش‌های نوین مونتاژ از عوامل مؤثر پایداری در بازار رقابت است. بنابراین کاربرد سیستم‌های مونتاژ جدید برای دستیابی به تولید انبوه و تنوع امری الزامی به‌نظر می‌رسد. در این مقاله آخرین پیشرفت‌ها در حوزة طراحی سیستم‌های مونتاژ، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری با در نظر گرفتن تنوع محصول بررسی و روش‌های به‌کارگیری مونتاژ، تولید سری و توازن خط مونتاژ مرور شده است. همچنین وجود پیچیدگی‌های عملیاتی و نقش عوامل انسانی در سیستم‌های مونتاژ بر مبنای تنوع محصول، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. چالش‌های موجود در مونتاژ با تنوع بالا ارائه شده و سپس الگویی برای آیندة تولید و ساخت محصولات شخصی (ویژة یک فرد مشخص) ارائه و درباره چالش‌های مونتاژ برای این الگو بحث شده است. سرانجام فرصت‌ها و موقعیت‌های موجود برای به‌کارگیری سیستم‌های مونتاژ در پایان این مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Pine, Joseph. “Mass Customization: The New Frontier in Business Competition.”, 62. Harvard: Harvard Business School Press, 1992.
[2] Wards C, (Ed.), Ward’s Automotive Yearbook. “Wards Communications”, Inc., Detroit, MI, 1970.
[3] Wards AG, (Ed.), Ward’s Automotive Yearbook. “Prism Business Media”:, Inc., Detroit, MI, 2006.
[4] Annual Report of the Federal Reserve Bank of Dallas.
http://www.dallasfed.org/fed/annual/index.cfm (accessed September 2, 1998)
[5] Tseng, Mitchell, Jiao, Jianxin, Merchant, Eugene. 1996. Design for Mass Customization. CIRP Annals Manufacturing Technology 45(1):153–156.
[6] Hopp, Wallace. and Spearman, Mark. 2007. “Factory Physics”, pp. 131-132. 3rd edition, Irwin/McGraw-Hill.
[7] Nanda, Jyotirmaya., Thevenot, Henri., Simpson, jack. 2007. Product Family Design Knowledge Representation, Aggregation, Reuse, and Analysis. Artificial Intelligence for Engineering Design Analysis and Manufacturing 21(02):173–192.
[8] Samy, Simen, Maraghy Hector. 2010. Measuring the Complexity of Manual Products Assembly. Paper presented at the International Conference on Manufacturing System, May 26-28, in Vienna Austria,.
[9] De Fazio, Tailor, Whitney, Daniel. 1987. Simplified Generation of All Mechanical Assembly Sequences. IEEE Journal of Robotics and Automation 3(6): 640–658.
[10] Zha, XF, Lim, SYE, Fok, SC. 1998. Integrated Intelligent Design and Assembly Planning: A Survey. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 14(9): 664–685.
[11] Jiao, J. Tseng, MM., Duffy, VG., Lin, F. 1998. Product Family Modeling for Mass Customization. Computers & Industrial Engineering 35(3–4): 495–498.
[12] Jiao , J., Tseng, MM. 1999. A Methodology of Developing Product Family Architecture for Mass Customization. Journal of Intelligent Manufacturing 10(1): 3–20.
[13] Olsen, KA., Sætre, P., Thorstenson, A. 1997. A Procedure-Oriented Generic Bill of Materials. Computers & Industrial Engineering 32(1): 29–45.
[14] Hegge, HMH., Wortmann, JC. 1991. Generic Bill-of-Material: A New Product Model. International Journal of Production Economics 23(1–3): 117–128.
[15] Bourjault, A. 1984. Contribution A` Une Approche Methodologique De L’assemblage Automatise´: E´ laboration Automatique Des Se´quences Operatoires. PhD diss., Universite´ de Franche-Comte´ , France.
[16] Gupta, S., Krishnan, V. 1998. Product Family-Based Assembly Sequence Design Methodology. IIE Transactions 30(10): 933–945.
[17] Shpitalni, M., Kurnaz, S. 2002. How Many Machining System Configurations Exist? Special Symposium in honor of Prof. Krause on Virtualisation of Product Development, April 26, In Berlin, Germany.
[18] Eversheim, W., Abels, I. 2003. Simulation-Based Staff Planning in the Field of Final Assembly of Cars. Automobil produktion. Springer: 61–70.
[19] Weyand L. 2010. Risk-Reduced Final Assembly Planning in the Automotive Industry. PhD diss., Universita¨ t des Saarlandes, Germany.
[20] Bley, H., Avgoustinov, N., Zenner, C. 2006. Assembly Operation Planning by Using Assembly Features. Paper presented at the 1st CIRP-International Seminar on Assembly Systems, November 15–17, In Stuttgart, Germany.
[21] Hu SJ. 1997. Stream-of-Variation Theory for Automotive Body Assembly, CIRP Annals, Manufacturing Technology 46(1): 1–6.
[22] Camelio , Jaime., Ceglarek, Dariusz. and Hu, Jack. 2003. Modeling Variation Propagation of Multi- Station Assembly Systems with Compliant Parts. Journal of Mechanical Design 125: 673.
[23] Gershwin Simpson. “Intelligent Manufacturing Systems Engineering.”, Prentice Hall. 1994.
[24] Homem de Mello, LS., Sanderson, AC. 1991. Representations of Mechanical Assembly Sequences, IEEE Transactions on Robotics and Automation 7(2): 211–227.
[25] Jones, RE., Wilson, RH., Calton, TL. 1998. On Constraints in Assembly Planning. IEEE Transactions on Robotics and Automation 14: 849–863.
[26] ElMaraghy Wead., Urbanic Ruis. 2003. Modelling of Manufacturing Systems Complexity. CIRP Annals Manufacturing Technology 52(1): 363–366.