نسل جدید سیستم کنترل وضعیت میکروماهواره‌ با استفاده از عملگرهای کنترلر مومنتوم سیالی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا مرکز تحقیقات فضایی نوین

چکیده

طی چند سال گذشته، عملگرهای جدیدی به نام کنترلرهای مومنتوم سیالی برای کنترل وضعیت میکروماهواره پیشنهاد شده است. این فناوری نسبت به دیگر عملگرهای ذخیره‌ساز مومنتوم، دارای نسبت گشتاور اعمالی به وزن بالاتر، جانمایی و اتصال راحت‌تر و ارتعاش انتقالی کمتر می‌باشند. در این مقاله، الزاماتی پیرامون نحوة عمکلرد کنترلرهای مومنتوم سیالی جهت تعیین وضعیت میکروماهواره‌ها مطرح و انواع سازوکار‌های مورد استفاده جهت به گردش درآوردن سیال به‌همراه روابط حاکم بر تولید گشتاور کنترل وضعیت و محدودة کاربرد هر یک برحسب شرایط متنوع مأموریت مداری تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Kelly, A., C., Mc Chesney, C., Smith P. Z.,Waltena S., “A Performance Test of a Fluidic Momentum Controller in Three Axes,” NASA report, 2004.
[2] Maynard, R.S., “Fluid Momentum Control”, U.S. Patent 4, 1998, pp. 776,541.
[3] Lurie, B.J., Schier, J.A., “Liquid-ring Attitude-control System for Spacecraft”, NASA Tech Briefs, 1990.
[4] Laughlin, D.R., Sebesta, H.R., Ckelkamp-Baker, D.E., “A Dual Function Magneto hydrodynamic (MHD) Device for Angular Motion Measurement and Control”, Advances in the Astronautical Sciences, Vol.111, 2002, pp.335-348.
[5] Iskenderian, T.C., “Liquid angular-momentum compensator”, NASA Tech. Briefs, 1989.
[6] Varatharajoo, R., Kahle, R., Fasoulas, S., “Approach for combining spacecraft attitude and thermal control systems”, J. Spacecraft Rockets, vol.40 No.5, 2003.
[7] Alkhodari, S.B., Varatharajoo, R., “and  control options for the combined attitude and thermal control system (CATCS)”, Advances in Space Research, vol. 43, 2009, pp. 1897–1903.
[8] Kumar K.D., “Satellite Attitude Stabilization Using Fluid Rings”, online publication of Acta Mechanica, 2009.
[9] Nobari, N.A., Misra, A.K., “Satellite Attitude Stabilization Using Four Fluid Rings”, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Toronto, Canada, 2010.