تأثیر افزودن اجکتور بر عملکرد سیکل تبرید تراکمی - آبشاری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 دانشـیار دانشکـدة مهنـدسی مکانیـک، دانشـگاه تبـریز

چکیده

در سیکل‌های تبرید تراکمی، فرایند اختناق در شیر انبساط موجب تلفات اگزرژی بالایی می‌شود، به‌طوری‌که کاستن از این تلفات می‌تواند به افزایش قابل ملاحظه‌ای در کارائی سیکل بیانجامد. در این مقاله بررسی تأثیر افزودن اجکتور بر عملکرد ترمودینامیکی سیکل تبرید تراکمی - آبشاری [i]پیشنهاد می‌شود. با مدل‌سازی سیکل تبرید تراکمی اجکتوری - آبشاری در نرم‌افزار ایی. ایی. اس.[ii] مشاهده می‌شود که با فرض ظرفیت تبرید برابر در هر دو سیکل می‌توان با افزودن اجکتور ضریب عملکرد و بازده اگزرژی سیکل تبرید تراکمی - آبشاری را تا 5 درصد افزایش داد. در ادامه تأثیر پارامترهای اثرگذاری چون دمای تبخیرکنندة[iii] مبادله‌کن[iv] میانی در عملکرد سیکل بررسی و مشخص شد که با افزایش دمای تبخیرکنندة مبادله‌کن میانی ضریب عملکرد و بازده اگزرژی سیکل تا رسیدن به نقطة بهینه افزایش و سپس به‌تـدریـج کاهـش خواهـد یافت. در پایان میـزان تلفـات اگـزرژی در هر یک از اجزاء سیکل تبرید تراکـمی - آبشاری ساده و همراه با اجکتور مقایسه می‌شود. در پایان مشخص شد که با افزودن اجکتور به سیکل تبرید تراکمی - آبشاری، تلفات اگزرژی در سیکل تا حدود 8 درصد کاهش می‌یابد که بیشترین مقدار آن در شیر انبساط روی خواهد داد.[i]. cascade-compression refrigeration cycle (C-CRC)


[ii]. Engineering Equation Solver  (EES) ®


[iii]. Evaporator


[iv]. Heat exchanger

کلیدواژه‌ها


[1] خستو، بهمن. حرارت مرکزی تهویه مطبوع تبرید، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1386.
[2] The Cascade Supermarket Refrigeration System at the Warehouse, Auckland: Personal Communication, 2006.
[3] Sintef Vedleggsrapport till STF11 A93051 Brukeroverikt-Kuldemedier 1 Norge, F93058, Trondheim: SNTEF report No. STF11, 1993.
[3] H. M. Getu, P. K. Bansal, Thermodynamic analysis of an R744-R717 cascade refrigeration system, Int. J. Refrigeration 31, 45-54, 2008.
[4] J. q. Deng, P. x. Jiang, Particular characteristics of transcritical CO2 refrigeration cycle with an ejector, applied thermal engineering, vol 24, pp 381-388, 2007.
[5] EES: Engineering Equation Solver, 2004, f chart software Inc.