اثر چرخ‌طیار دو جرمی در ارتعاشات خط انتقال قدرت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی و ساخت خودرو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشکدة خودرو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

معمولاً رفتار نامناسب ارتعاشی چرخ‌‌طیارهای معمولی - که از نوسانات پیچشی[i] میل‌لنگ و قرارگرفتن فرکانس طبیعی جعبه‌دنده در محدودة فرکانس موتور ناشی می‌شود - سبب ایجاد حرکت غیریکنواخت خط انتقال قدرت, سروصدای اضافی در چرخ‌دنده‌های خلاص جعبه‌دنده و کاهش راحتی در رانندگی می‌شود. با استفاده از طرح جدیدی از چرخ‌طیار به نام چرخ‌طیار دو جرمی, این اشکالات تا حد زیادی برطرف و باعث یکنواخت‌تر شدن حرکت زاویه‌ای اجزای خط انتقال قدرت می‌شود. در این مقاله پس از ذکر ایرادهای چرخ‌طیارهای معمولی، چرخ‌طیار دو جرمی، نحوة عملکرد و مزایای آن نسبت به چرخ‌طیار معمولی بیان و وظایف اجزاء این دستگاه تشریح می‌شود.[i]. torsional oscillations

کلیدواژه‌ها


[1] Z. Bin, J.Zhengfeng, Z.Guangming, Torsional vibration signal simulation and analysis of Dual-mass Flywheel based on LabVIEW, International  Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2010
[2] H.J. Drexl, Torsional dampers and alternative systems to reduce driveline vibrations, SAE paper, 870393, 1987
[3] H.J. Drexl, Truck clutches for the 90s- higher torques, efficient torsional dampening end eletronic control, SAE paper, 892475, 1989
[4] G.P. Littlefair, Arc spring sliding friction within the dual mass flywheel, MSc Thesis, Loughborough University, Loughbrough, UK, 2004
 
 
[5] H.Petri, D.Heldingfeld, The hyraulic torsion damper-a new concept for vibration damping in powertrains, SAE paper, 892447, 1989
[6] M.Schnurr, Development of the super-long-travel dual mass flywheel, In Proceedings of 4th LUK International Symposium, Baden-Baden, Germany, pp. 55-80,1990
[7] W.Reik, Torsional vibration isolation in the drive-train. An evaluative study, In Proceedings of 4th LUK International Symposium, Baden-Baden, Germany, pp. 125-146, 1990
[8] A.Laschet, Computer simulation of vibrations in vehicle powertrains considering nonlinear effects in clutches and manual transmissions, SAE paper, 941011, 1994
[9] Z. Y. Changji, Staudy on multistage non-linear dual mass flywheel damper, Journal of Vibration and Shock, Vol. 28, No. 5, pp. 92-96, 2009
[10] W. Sun, Y. Li, J. Huang, Nonlinear characteristics study and parameter optimization of DMF-RS, SAE Int. J. Passeng. Cars-Mech. Syst,Vol. 4, No. 2, pp. 1050-1057, 2011
[11] W. Li, W. Shi, Study and simulation of isolation performance of torsional vibration of DMF-CS with centrfugal pendulu-type absorber, SAE-China and FISITA, Proceedings of the FISITA 2012 world automotive congress, 2013
[12] A. Kooy, J. Kroll, Drive train vibration solving the conflict between efficiency and drivability, SAE-China and FISITA, Proceedings of the FISITA 2012 world automotive congress, 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Schulte,L,F. The Dual Mass Flywheel, Kupplungen Clutches Embrayages Embragues, 1986
[14] Albers,A. Advanced Development of Dual Mass Flywheel (DMFW) Design - Noise Control for Today's Automobiles , LUK's Brochure, 1993
[15] Dual Mass Flywheel, Technology, Failure Diagnosis, LUK's Brochure, 2008