دانش مقاومت مصالح در گذر زمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکدة فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی