سیستم‌های سرمایشی جتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 اسـتادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

سیستم‌های جتی در مقایسه با انواع دیگر سیستم‌های سرمایشی، با توجه به هزینة پایین ساخت و تعمیر و نگه‌داری، از اهمیت بسیاری برخوردارند. هدف این مقاله مطالعه و بررسی سیستم‌های سرمایشی جتی، کاربردها و چگونگی عملکردشان است تا با انجام تحقیقات مشابه و کامل‌تر بتوان زمینة پذیرش و مقبولیت این سیستم‌ها را در جامعه فراهم نمود. در این رهگذر، نخست برخی از مطالعات انجام‌شده در این‌باره بررسی می‌شوند. سپس سیستم‌های سرمایشی اجکتوری معرفی می گردند. چون قلب این سیستم‌ها اجکتور می‌باشد، در ادامه انواع اجکتورهای مورد استفاده در این‌گونه از سیستم‌های سرمایشی بررسی می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


[1] E. A. Abdelaziz, R. Saidur, and S. Mekhilef, "A review on energy saving strategies in industrial sector," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, 2011, pp. 150-168.
[2] آرمن، س. ع. ، زارع، ر. ،"بررسی رابطة علیتِ گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1381-1346"، فصلنامةپژوهش‌های اقتصادی ایران, س. 7، 1384، ص. 117-143.
[3] بهبودی د. ، برقعی گلعذانی ا. ، "اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران," فصلنامة اقتصاد مقداری, س. 5، 1387، ص. 35-53.
[4] صادق زاده س. م. ا، "برنامه‌ریزی یک‌پارچة راهکارهای صرفه‌جویی مصرف انرژی در بخش صنعت کشور" فصلنامة مطالعات اقتصادی ایران, س. 5، 1387، ص. 89-112.
[5] L. Lucas, IIR news, Int J Refrigeration 21 (2) (1988) 88.
[6] بازنگری و اصلاح برنامة جامع بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت کشور، دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی، وزارت نیرو، 1386.
[7] Sun D-W. Evaluation of a combined ejector–vapour-compression refrigeration system. Int J Energy Res, pp. 22-333, 1998.
[8] Li C. H., Wang R. Z., and Lu Y. Z., "Investigation of a novel combined cycle of solar powered adsorption-ejection refrigeration system," Renewable Energy, vol. 26, pp. 611-622, 2002.
[9] Demeter, C., Gray, E., Carwile, C., 1990. Estimating the Potential for Solar Thermal Applications in Industrial Process Heat Market (1990e2030). Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Washington, D.C., USA.
[10] Chunnanond K. and Aphornratana S., "Ejectors: applications in refrigeration technology," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 8, pp. 129-155, 2004.
[11] Aphornratana S. and Eames I. W., "A small capacity steam-ejector refrigerator: experimental investigation of a system using ejector with movable primary nozzle," International Journal of Refrigeration, vol. 20, pp. 352-358, 1997.
[12] ASHRAE, Steam-jet  refrigeration  equipment, ASHRAE  Guide and Data  Book, ASHRAE, USA (1969)  Ch. 13
[13] Gosney WB, Principle of refrigeratio, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
[14] Stoecker WF. , Refrigeration and air conditioning, New York, McGraw-Hill, 1959.
[15] Eames I. Aphornratana W., S., and Haider H., "A theoretical and experimental study of a small-scale steam jet refrigerator," International Journal of Refrigeration, vol. 18, pp. 378-386, 1995.
[16] He S., Li Y., and Wang R. Z., "A new approach to performance analysis of ejector refrigeration system using grey system theory," Applied Thermal Engineering, vol. 29, pp. 1592-1597, 2009.
[17] Ma X., Zhang W., Omer S. A., and Riffat S. B., "Experimental investigation of a novel steam ejector refrigerator suitable for solar energy applications," Applied Thermal Engineering, vol. 30, pp. 1320-1325, 2010.
[18] Dai Y., Wang J., and Gao L., "Exergy analysis, parametric analysis and optimization for a novel combined power and ejector refrigeration cycle," Applied Thermal Engineering, vol. 29, pp. 1983-1990, 2009.
[19] Meyer A. J., Harms T. M., and Dobson R. T., "Steam jet ejector cooling powered by waste or solar heat," Renewable Energy, vol. 34, pp. 297-306, 2009.
[20] Liu Y., Xin T., Cao L., Wan C., and Zhang M., "Compression-injection hybrid refrigeration cycles in household refrigerators," Applied Thermal Engineering, vol. 30, pp. 2442-2447, 2010.
[21] Alexis G. K., "Performance parameters for the design of a combined refrigeration and electrical power cogeneration system," International Journal of Refrigeration, vol. 30, pp. 1097-1103, 2007.
[22] Butterworth M. D. and Sheer T. J., "High-pressure water as the driving fluid in an ejector refrigeration system," Applied Thermal Engineering, vol. 27, pp. 2145-2152, 2007.
[23] Chen J., Palm B., and Lundqvist P., “Ejector Cooling System” Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, Royal Institute of Technology, Sweden.
[24] Klochenko V. S. and Karamanyan A. K., “Use of steam-gas ejector for improvement of capacity and explosion safety of pulverization systems in thermal power plants,” Fuel and Energy Abstracts, vol. 43, no. 4, p. 274, Jul. 2002.
[25] White F. M., “Fluid Mechanics,” 5th ed., New York: McGraw-Hill, 2007, pp. 598–603.
[26] Fox R. W., A. T. McDonald, and Philip J. Pritchard, “Introduction to Fluid Mechanics,” 6th ed., New York: John Wiley& Sons, 2004, pp. 589–616.
[27] Huang B. J., Jiang C. B., and Hu F. L., “Ejector Performance Characteristics and Design Analysis of Jet Refrigeration System,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 107, no. 3, pp. 792–802, Jul. 1985.
[28] Huang B. J. and Chang J. M., “Empirical correlation for ejector design,” International Journal of Refrigeration, vol. 22, no. 5, pp. 379–388, Aug. 1999.
[29] Matsuo K., Miyazato Y., and Kim H. D., “Shock train and pseudo-shock phenomena in internal gas flows,” Progress in Aerospace Sciences, vol. 35, pp. 33–100, 1999.
[30] Li C. and Li Y. Z., “Investigation of entrainment behavior and characteristics of gas-liquid ejectors based on CFD simulation,” Chemical Engineering Science, vol. 66, no. 3, pp. 405–416, 2011.
[31] Sriveerakul T., Aphornratana S., and Chunnanond K., “Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 1. Validation of the CFD results,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 46, no. 8, pp. 812–822, 2007.
[32] Keenan J.H, Neumman E.P., and Lustwerk F., and Mass C., “An investigation of ejector design by analysis and experiment,” ASME J ApplMechTrans, vol. 72, pp. 299–309, 1950.
[33] Ruangtrakoon N., Aphornratana S., and Sriveerakul T., “Experimental studies of a steam jet refrigeration cycle: Effect of the primary nozzle geometries to system performance,” Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 35, no. 4, pp. 676–683, 2011.