روش شیارزنی و مقایسة آن با دیگر روش‌های اندازه‌گیری تنش پسماند

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تنش‌های پسماند می‌توانند به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد قطعات مهندسی اثرگذار باشند. لذا اندازه‌گیری و بررسی تنش‌های پسماند و در نظر گرفتن آنها به‌هنگام طراحی قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است. روش شیارزنی از جمله روش‌های مکانیکی اندازه‌گیری تنش‌های پسماند است که می‌توان از آن برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در بسیاری از قطعات و مواد گوناگون استفاده کرد. در این روش، به‌وسیلة اعمال تدریجی شیار بر قطعه و اندازه‌گیری کرنش آزادشده در هر مرحله از افزایش عمق شیار، می‌توان پروفیل تنش پسماند را تعیین نمود. در این مقاله، نخست روش شیارزنی معرفی و ویژگی‌های آن بیان و، پس از معرفی دیگر روش‌های مکانیکی، روش شیارزنی با این روش‌ها مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Olabi, A.G., Rossini, N.S., Dassisti, M., and Benyounis, K.Y. “Methods of measuring residual stresses in components.” Materials and Design 35 (2012): 572-588.
[2] Prime, M.B. “Residual stress measurement by successive extension of a slot: The crack compliance method.” Applied Mechanics Reviews 52(2) (1999): 75-96.
[3] Urriolagoitia-Sosa, G., Romero-Ángeles, B., Hernández-Gómez, L.H., Torres-Torres, C., and Urriolagoitia-Calderón, G. “Crack-compliance method for assessing residual stress due to loading/unloading history: Numerical and experimental analysis.” Theoretical and Applied Fracture Mechanics 56 (2011): 188-199.
[4] Milan, M.T., Bose Filho, W.W., Tarpani, J.R., Malafaia, A.M.S., Silva, C.P.O., Pellizer, B.C., and Pereira, L.E. “Residual Stress Evaluation of AA2024-T3 Friction Stir Welded Joints.”  Journal of Materials Engineering and Performance 16 (2007): 86-92.
 
[5] Cheng, Weili, and Iain Finnie. Residual Stress Measurement and the Slitting Method. New York: Springer, 2007.
[6] Krishnamurthy, R., Venkitakrishnan, P.V., and Philip, J. “An assessment of stresses in thin walled welded tubes through hole drilling and sectioning methods.” Journal of Materials Processing Technology 185 (2007): 228-232.
[7] Schajer, G.S. “Relaxation Methods for Measuring Residual Stresses: Techniques and Opportunities.” Experimental Mechanics 50 (2010): 1117-1127.
[8] Pavier, M.J., Mahmoudi, A.H., Truman, C.E., and Smith, D.J. “The effect of plasticity on the ability of the deep hole drilling technique to measure axisymmetric residual stress.” International Journal of Mechanical Sciences 53 (2011): 978-988.
[9] Tebedge, N., Alpsten, G., and Tall, L. “Residual-stress measurement by the sectioning method.” Exp Mech 13(2) (1973): 88-96.
[10] Urriolagoitia-Sosa, G., Urriolagoitia-Calderón, G., Sandoval-Pineda, J.M.,  Hernández-Gómez, L.H., Merchán-Cruz, E.A., Rodríguez-Cañizo, R.G., and Beltrán-Fernández, J. A.  “Numerical Evaluation of the Crack Compliance Method (CCM) in Beams with and without Prior History.” Applied Mechanics and Materials 13-14 2008, pp. 173-182.