دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 108، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-105 
نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی

صفحه 9-22

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیده فاطمه نبوی


بررسی روش‌های پیش‌گرمایش هوا و آب و افزایش بازده هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز

صفحه 33-43

ابراهیم افشاری؛ علی ابراهیم‌پور؛ تقی علیان؛ داوود طاووسی؛ امیر پاشایی