دوره و شماره: دوره 25، شماره 6 - شماره پیاپی 111، بهمن و اسفند 1395 
نقش ابزار الاستومری در فرایندهای شکل‌دهی فلزات

صفحه 11-23

حسن غفوریان نصرتی؛ خلیل خلیلی؛ محمد خوران


طراحی اولیه و تحلیل عملکرد دستگاه تست شوک نیم‌سینوسی با شتاب هدف 3000 جی

صفحه 89-102

عباس ظهوربین؛ کرامت ملک‌زاده فرد؛ سعید شکراللهی؛ علیرضا پورموید