کاهش شدت صوت در خروجی موتور جت به‌کمک نازل دندانه‌دار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

3 استادیار دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

مسئله سروصدا و ایجاد آلودگی صوتی در پرواز هواپیماها همواره به‌عنوان یک معضل اساسی مطرح بوده است. به‌دلیل آثار فیزیولوژیکی مضری که سروصدای تولیدشده توسط هواپیما روی خلبان، مسافران، کارکنان فرودگاه‌ها و ساکنان حومة فرودگاه دارد، کاهش شدت صوت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این مقاله صدای ناشی از نازل خروجی جت به‌عنوان یک منبع مهم آلوده‌کنندة صوتی هواپیما مورد توجه قرار گرفته است. دندانه‌دار کردن نازل به‌عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های کاهش شدت صوت برای موتورهای جت مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن آثار ناشی از تغییر پارامترهای هندسی نازل دندانه‌دار بر میدان جریان خروجی نازل و سطح صدای تولیدی بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییر در طول دندانه‌ها تأثیر چندانی بر میدان جریان و سطح صدای تولیدی ندارد، در حالی‌که میزان نفوذ دندانه‌ها و تعداد دندانه‌ها پارامتر مهمی در افت سرعت در ناحیة مرکزی و شدت صوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] J. Michel, T. Smit, Aircraft Noise, Cambridge University Press, 1989.
[2] M. E. Goldstein, Aero acoustics, McGraw-Hill Book Company, 1976.
[3] P. Sougat, T. Huttl, C. Wagner, Large Eddy Simulations for Acoustics, 2nd Ed, Cambridge University Press, New York, 2007.
[4] C. K. W. Tam, H. K. Tanna, Shock associated noise of supersonic jets from convergent-divergent nozzles, Journal of Sound and Vibration, Vol. 81, pp. 337-358, 1982.
[5] J. Bridges, C. Brown, Validation of the Small Hot Jet Acoustic Rig for Jet Noise Research, 11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2005.
[6] V. Gray, O. Gutierrez, D. Walker, Assessment of Jets as Acoustic Shields by Comparison of Single and Multi tube Supressor Nozzle Data, NASA/TM X-71450, Technical Paper, 1973.
[7] K. Zaman, J. E. Bridges, D. L. Huff, Evaluation from Tabs to Chevron Technology–a Review, Proceedings of the 13th Asian Congress of Fluid Mechanics, 2010.
[8] J. Bridges, C. Brown, Parametric Testing of Chevrons on Single Flow Hot Jets, 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2004.
[9] S. F. Birch, D. A. Lyubimov, V. P. Maslov, A. N. Secundov, and Noise Predictions for Chevron Nozzle Flows, 27th AIAA Aeroacoustics Conference, 2006.
[10] G. Calkins, J. Mabe, Variable Geometry Chevrons for Jet Noise Reduction, 27th AIAA Aeroacoustic Conference, May 2006.