انرژی‌های تجدیدپذیر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تأمین انرژی مورد نیاز بزرگترین چالش بشر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


[1] Calmac manufacturing corporation, how the icebank system works. http://www.calmac.com.