مقایسة استانداردهای مربوط به خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی فولاد آلیاژی مورد استفاده در چرخ‌های وسائل حمل‌ونقل ریلی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دفتر مهندسی و نظارت ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران

2 دانشجوی دکتری، دفتر مهندسی و نظارت ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران

چکیده

تطبیق‌پذیری الزامات تولید چرخ‌های مورد استفاده در صنعت ریلی با موارد مطرح‌شده در استانداردهای مربوطه سبب کنترل روند خرابی و آسیب‌دیدگی، افزایش ایمنی سیر وسائل نقلیه و کاهش هزینه‌های مربوطه خواهد شد. به‌دلیل تعدد کشورهای تأمین‌کنندة چرخ در ایران، ضرورت بررسی استانداردهای مختلف و آگاهی از نقاط تمایز و اشتراک در بیان الزامات تولید امری ضروری می‌نماید. در پژوهش حاضر، استانداردهای مورد استفاده در زمینة چرخ‌آلات ناقلة ریلی (EN-13262، UIC812-3 و GOST-10791) بررسی و نقاط تمایز و اشتراک در مورد الزامات تولید بیان و مورد بحث قرار گرفته است. مقایسة استانداردهای مختلف از دیدگاه خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی، علامت‌گذاری، انبار و ارسال بار و شرایط گارانتی انجام می‌گیرد. مشاهده می‌شود که استاندارد EN-13262 جهت بهبود خواص چرخ از عناصر حساس و تأثیرگذار در گسترة مطلوب‌تری استفاده کرده است. همچنین، از دیدگاه خواص فیزیکی و مکانیکی در استاندارد GOST-10791 به برخی خواص از جمله چقرمگی شکست و سختی جان چرخ اشاره‌ای نشده است. به‌عنوان دیدگاهی کلی می‌توان بیان کرد که با توجه به چرخ‌های مورد استفاده در ناوگان ریلی و همچنین خواص ریل مورد استفاده، استاندارد EN-13262 نسبت به سایر استانداردها از مقبولیت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


[1] مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استانداردهای ملی ایران، تهران.
[2] Association of American Railroads: AAR Section G. M-107/M-208, p. 6.
[3] International Union of Railways, UIC 812-3, Technical Specification for the supply of solid (monoblock) wheels in rolled non-alloy steel for tractive and trailing stock, 5th edition, 1.1.84.
[4] European Standard EN 13262, Railway applications-Wheelsets and bogies–Wheels–Product requirements, March 2011.
[5] All-Russia Scientific Research Institute of Railway Transport, GOST 10791, Solid-Rolled wheels specifications, 2004.
[6] م. منیرواقفی، عملیات حرارتی چدن‏ها، فولادها و آلیاژهای غیرآهنی، اصفهان: انتشارات ارکان، 1378.
[7] H. Lawrence, VAN Vlack, A Textbook of Materials Technology, Reading, Mass, Addison-Wesley, 1973.
[8] I. Vitez, D. Krumes, I. Kladaric, 9th International Conference on the mechanical behavior of materials Geneva, Switzerland, May 25-29, 2003.
[9] I. Hiroshige, Rinjiku (Wheelset), First Edition, Tokyo, Koyusha Corporation, Honten, 1971.