دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 110، آذر و دی 1395 
آثار ملخ در عملکرد هواپیماهای سبک موتور ملخی

صفحه 22-32

امیررضا کوثری؛ محمدعلی شاهی آشتیانی؛ محسن رستمی


معرفی روش‌های عددی به‌کار رفته جهت مدلسازی اتصالات چسبی

صفحه 44-52

محمدحسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی


یک محرکة خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار

صفحه 73-80

محسن لطیفی؛ مهدی مدبری فر؛ کوروش خورشیدی؛ یوسف پاینده