عبرت‌هایی آموزنده از فراز و فرود شرکتی‌ مؤثر و سازنده

مطالب عمومی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی، عضو هیئت مؤسس انجمن مهندسان مکانیک ایران


[1] پرونده شخصی شامل احکام، بیجک‌های حقوق و کپی نامه‌های به امضاء مدیر پروژه تکنیکان.
[2] دستورالعمل و روش ادغام چهار شرکت ایوا، تکنیکان، پادیکو، فیدیکو با حضور شرکت مشاور صنعتی ایران.
[3] کاتالوگ‌های فنی شرکت کازاگرانده ایتالیا.
[4] سالنامة شخصی سال‌های 66، 67 و 68 مهرداد وفایی.
[5] لغت‌نامه دهخدا (لوح فشرده)، دانشگاه تهران، ویراست دوم.
[6] معین، محمد. فرهنگ فارسی معین، تهران، 1388.
[7] عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.
[9] مگردیچان، ارگ. ساختمان‌های فلزی، طرح محاسبات ایستائی، 1363.