اهمیت بهینه‌سازی سیستم تهویه در پارکینگ‌های بسته

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

استانداردهای موجود در طراحی سیستم تهویه، حد مجاز آلاینده‌ها و میزان هوای تهویه در پارکینگ‌های بسته را ارائه می‌کنند. علاوه بر دمش هوای تهویه باید بهبودهایی هم در هندسه و نوع چیدمان دریچه‌های ورودی هوا و خروجی آلاینده ایجاد کرد تا بهترین شرایط کیفیت هوای داخلی در پارکینگ‌های بسته ایجاد شود. بدین منظور، در این مقاله نخست انواع پارکینگ‌ها و الزامات مورد نیاز آن جهت تهویه معرفی و روش محاسبة میزان هوای لازم تهویه بیان شده است. در ادامه، انواع الگوهای جریان هوا در پارکینگ‌های بسته و بهترین الگوی جریان معرفی شده است. بهترین الگوی جریان در پارکینگ‌های بسته در صورتی اتفاق می‌افتد که دریچه‌های تأمین هوا و خروجی آلاینده در دورترین فاصله از هم قرار داشته باشند و جریان پیستونی در پارکینگ ایجاد شود. تولید این الگوی جریان به بهبودهای هندسی در پارکینگ نیاز دارد و با استفاده از تغییرات لازم در موقعیت دریچه‌های ورودی هوا و دریچه‌های خروجی آلودگی می‌توان این الگوی جریان را ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


[1] S. EPA. 2010 Final Assessment: Integrated Science Assessment for Carbon Monoxide, .S. Environmental Protection Agency (EPA), 2010.
[2] ASHRAE Handbook, HVAC Applications (SI), chapter 15, 2011.
[3] Chan, M. Y., and W. K. Chow. "Car park ventilation system: performance evaluation." Building and environment 39, no. 6 (2004): 635-643.
[4] مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث نوزدهم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بخش ساختمان‌های فولادی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، 1388.
[5] مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث چهاردهم، تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، 1388.
[6] Wissink, L. R. J., T. v. d. Wielen, M. Jansen, R. v. Beek, Car Park Ventilation Manual: NOVENCO, 2003.
[7] International Mechanical Code (IMC 2012), International code council, INC, 2012.
[8] Standard, B. R. I. T. I. S. H. "Components for smoke and heat control systems." (2006): 7346-7.
[9] Australian Standard, The use of ventilation and airconditioning in buildings, Part 2: Mechanical ventilation in buildings, 2012.
[10] Krarti, Moncef, and Arselene Ayari. "Ventilation for enclosed parking garages." ASHRAE journal 43, no. 2 (2001): 52.
[11] Chow, W. K., and W. Y. Fung. "Survey on the indoor environment of enclosed car parks in Hong Kong." Tunnelling and Underground Space Technology 10, no. 2 (1995): 247-255.
[12] Chow, W. K., L. T. Wong, and W. Y. Fung. "Field study on the indoor thermal environment and carbon monoxide levels in a large underground car park." Tunnelling and underground space technology 11, no. 3 (1996): 333-343.
[13] Schwar, M. J. R., J. Booker, and L. Tait. "Underground car park management and air pollution control: design or accident?." In Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Municipal engineer, vol. 121, no. 3, pp. 142-150. Institution of Civil Engineers, 1997.
[14] Lam, W. C. H., R. Y. C. Fung, S. C. Wong, and C. O. Tong. "The Hong Kong parking demand study." In Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport. Thomas Telford (ICE Publishing), 1998.
[15] A. Handbook, HVAC applications, ASHRAE Handbook, Fundamentals, No. 2003, 2007.
[16] Gil-Lopez, Tomas, Agustin Sanchez-Sanchez, and Carmen Gimenez-Molina. "Energy, environmental and economic analysis of the ventilation system of enclosed parking garages: Discrepancies with the current regulations." Applied Energy 113 (2014): 622-630.
[17] Obaidullah, M., I. Dyakov, L. Peeters, S. Bram, and J. De Ruyck. "Investigation of particulate matter pollutants in parking garages." In Int. Conf. on Sustainable Development, Sustainable Chemical Industry, Pollution, Hazards and Environment. 2012.
[18] Matsushita, K., S. Miura, and T. Ojima. "An environmental study of underground parking lot developments in Japan." Tunnelling and Underground Space Technology 8, no. 1 (1993): 65-73.
[19] Likar, Jakob, and Jurij Čadež. "Ventilation design of enclosed underground structures." Tunnelling and Underground Space Technology 15, no. 4 (2000): 477-480.
[20] Chaloulakou, A., A. Duci, and N. Spyrellis. "Exposure to carbon monoxide in enclosed multi-level parking garages in the central Athens urban area." Indoor and Built Environment 11, no. 4 (2002): 191-201.
[21] ج. امنیان, م. معرفت, ق. حیدری‌نژاد, "بررسی اثر موقعیت دریچه‌های خروجی آلودگی بر کاهش آلاینده در پارکینگ‌های بسته", مهندسی مکانیک مدرس، س. 16، ش. 5، 1395، ص. 70-80.
[22] ج. امنیان, م. معرفت, ق. حیدری‌نژاد, "ارائه راهکار کاهش آلودگی و معیار سنجش جریان تهویه در پارکینگ‌‌های بستة چندطبقه", مهندسی مکانیک مدرس، در حال انتشار, 1395.