سیستم خنک‌کننده نوین هوای داخل اتاق خودرو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

در این مقاله نتایج پژوهشی مربوط به طراحی، ساخت و تست یک سیستم خنک‌کنندة هوای نوین مخصوص خنک‌کردن اتاق خودرو ارائه شده است. این سیستم خنک‌کننده براساس خنک‌کنندگی ترموالکتریکی مواد با اثر پلتیر طراحی و ساخته شده است. سیستم ساخته‌شده نیاز به کمپرسور ندارد و بدون نیاز به سیال مبرد، خنک‌‌کنندگی داخل اتاق خودرو را انجام می‌دهد؛ بنابراین علاوه بر جلوگیری از انتشار مبردهای آلاینده در محیط زیست، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. همچنین در این سیستم به‌دلیل عدم نیاز مستقیم به توان موتور، با تأمین انرژی مورد نیاز از باطری خودرو، پیک توان مصرفی خودرو در هنگام روشن‌ بودن کولر به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که با کمک خنک‌کنندة ترموالکتریک می‌توان توان مصرفی مجموعة خنک‌کننده خودرو را بیش از 50 درصد کاهش داد و با قطعاتی بسیار ارزان‌تر از سیستم خنک‌کنندة موجود داخل اتاق خودرو را خنک کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Wikipedia, “Thermoelectric effect”, http://en.wikipedia.org (accessed August 30, 2016).
[2] Choi, Hyeung-Sik, Sangkook Yun, and Kwang-il Whang. "Development of a temperature-controlled car-seat system utilizing thermoelectric device." Applied Thermal Engineering 27, no. 17 (2007): 2841-2849.
[3] Kemiklioğlu, U., S. Solmaz, Design and analysis of a novel air conditioning system based on thermo-electrics coolers, OTEKON 2014, 7, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA, 26-27th May 2014.
[4] Raut, Manoj S., and P. V. Walke. "Thermoelectric air cooling for cars." International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) 4, no. 5 (2012): 2381-2394.
[5] Atta, Raghied Mohammed. "Solar water condensation using thermoelectric coolers." the International Journal of Water Resources and Arid Environments 1, no. 2 (2011): 142-145.
[6] Yang, Ronggui, Gang Chen, A. Ravi Kumar, G. Jeffrey Snyder, and Jean-Pierre Fleurial. "Transient cooling of thermoelectric coolers and its applications for microdevices." Energy Conversion and Management 46, no. 9 (2005): 1407-1421.
[7] Riffat, Saffa B., and Xiaoli Ma. "Thermoelectrics: a review of present and potential applications." Applied thermal engineering 23, no. 8 (2003): 913-935.
[8] Laird Technologies, Thermoelectric Handbook, http://www.lairdtech.com (accessed August 25, 2016).
[9] Tellurex http://www.tellurex.com (accessed August 25, 2016).
[10] Hebei Ltd. Electronic Components, Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd http://www.hebeiltd.com.cn Hebei Ltd. Electronic Components, Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12708.pdf