دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 113، خرداد و تیر 1396 
بررسی فناوری نوین تبدیل توان به گاز

صفحه 7-17

مهدی دیمی دشت‌بیاض؛ امیر ابراهیمی‌مقدم؛ سید ایمان پیش‌بین؛ حمیده شیخانی؛ احمد ابراهیمی مقدم


اتصال ترکیبی چسب جوش؛ روشی کارآمد در کاهش وزن خودروها

صفحه 59-66

محمدحسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی


تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری