اتصال ترکیبی چسب جوش؛ روشی کارآمد در کاهش وزن خودروها

نویسندگان

1 استاد دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استادیار دانشکدة مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدة مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

امروزه کاهش آلایندگی خودروها و افزایش استحکام سازة آنها به جهت ایمنی بیشتر در تصادفات، دو هدف عمده­ای هستند که محرک نوآوری­های روزافزون در صنعت خودروسازی شده است. در دهة گذشته، به‌کارگیری اتصالات ترکیبی بر پایة اتصالات چسبی در سازة بدنة خودرو به‌جهت محدودیت‌های اتصالات پیشین و مزایای ویژه­ای که چسب به ارمغان آورده است، بسیار مورد استقبال خودروسازان قرار گرفته است. در این میان، اتصال ترکیبی جوش نقطه­ای - چسب بیشترین کاربرد را دارد که در این نوشتار علاوه بر بیان مزایای آن به توضیح چگونگی ایجاد این اتصال و پارامترهای مؤثر بر آن پرداخته شده است. در نهایت نتیجه­گیری می­گردد که جهت دستیابی به بهترین استحکام در این اتصال ترکیبی، شناخت پارامترهای طراحی بسیار حائز اهمیت است و متداول­ترین روش ایجاد این اتصال ترکیبی آن است که نخست چسب در موضع آماده­سازی‌شده اعمال و پس از آن جوش نقطه­ای به سرعت ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


[1] T. Sadowski, P. Golewski, M. Kneć, Experimental investigation and numerical modelling of spot welding–adhesive joints response, Composite Structures, vol. 112, pp. 66-77, 2014.
[2] B. Chang, Y. Shi, S. Dong, Studies on a computational model and the stress field characteristics of weld-bonded joints for a car body steel sheet, Journal of Materials Processing Technology, vol. 100, pp. 171-178, 2000.
[3] S. Gomez, J. Onoro, J. Pecharroman, A simple mechanical model of a structural hybrid adhesive/riveted single lap joint, International journal of adhesion and adhesives, vol. 27, pp. 263-267, 2007.
[4] W. Xu, L. Liu, Y. Zhou, H. Mori, D. Chen, Tensile and fatigue properties of weld-bonded and adhesive-bonded magnesium alloy joints, Materials Science and Engineering: A, vol. 563, pp. 125-132, 2013.
[5] R. Campilho, A. Pinto, M. D. Banea, L. F. da Silva, Optimization study of hybrid spot-welded/bonded single-lap joints, International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 37, pp. 86-95, 2012.
[6] A. Öchsner, L. F. da Silva, H. Altenbach, Advanced Structured Materials, vol. 6, Springer, 2012.
[7] J. Esmaeili, Adhesive intense body structure, Master’s thesis, Blekinge Institute of Technology, 2011.
[8] B. Bartczak, J. Mucha, T. Trzepieciński, Stress distribution in adhesively-bonded joints and the loading capacity of hybrid joints of car body steels for the automotive industry, International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 45, pp. 42-52, 2013.
[9] V. Gonçalves, P. A. Martins, Joining stainless steel parts by means of weld bonding, International Journal of Mechanics and Materials in Design, vol. 3, pp. 91-101, 2006.
[10] I. Santos, W. Zhang, V. Goncalves, N. Bay, P. Martins, Weld bonding of stainless steel, International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 44, pp. 1431-1439, 2004.
[11]R. W. Messler, Weld-bonding: the best or worst of two processes?, Industrial Robot: An International Journal, vol. 29, pp. 138-148, 2002.
[12] S. Darwish, A. Al-Samhan, Design rationale of weld-bonded joints, International journal of adhesion and adhesives, vol. 24, pp. 367-377, 2004.
[13] S. Hiermaier, Predictive Modeling of Dynamic Processes, Springer, 2009.
[14] A. M. Pereira, J. A. M. Ferreira, F. V. Antunes, P. J. Bártolo, Tensile - shearing strength in aluminium resistance spot weld and weldbonded joints, 2007.
[15] F. Hayat, Comparing Properties of Adhesive bonding, resistance spot welding, and adhesive weld bonding of coated and uncoated DP 600 steel, Journal of Iron and Steel Research, International, vol. 18, pp. 70-78, 2011.