مروری بر الزامات طراحی مکانیکی ایمپلنت های دندانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه یکی از مهم­ترین روش­های درمان جایگزینی دندان از دست رفته، استفاده از ایمپلنت است. با گسترش مطالعات و پژوهش­ها در راستای شناخت خواص زیست­مکانیکی دهان و دندان، اجزای ایمپلنت تغییرات بسیاری را از نظر هندسة ظاهری و ریزساختار به خود دیده اند. در مقالة حاضر، نخست ساختار ایمپلنت و ویژگی­های مکانیکی استخوان فک مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پژوهش­هایی که تأثیر چگونگی طراحی اجزای ایمپلنت­ را بر ماهیت بار انتقالی ایمپلنت بررسی کردند، مرور شده است. نتایج این تحقیقات نشان می­دهد که بارگذاری فشاری، سبب تثبیت ایمپلنت در استخوان فک می­گردد؛ بارگذاری کششی ایمپلنت را لق می­کند و نیروی برشی شکست ایمپلنت را تسریع می­نماید. طراحی ناحیة کرست زاویه­دار همراه با رزوه­های مربعی، بار فشاری را به فصل مشترک ایمپلنت - استخوان انتقال می­دهد. ایجاد سطوح زبر در اجزای ایمپلنت، بهبود چسبندگی و اتصال آن را به استخوان درپی دارد. همچنین باید از طراحی ایمپلنت­های مخروطی اجتناب کرد. مطالعات نشان داده­اند نوع بستن اباتمنت می­تواند در حد خستگی ایمپلنت مؤثر واقع باشد. ترجیحاً بستن بیرونی آن به کرست ایمپلنت، نیروی شکست خستگی را افزایش می­دهد. نانوایمپلنت‌ها محصولاتی نوظهورند که می­توانند با ساختار متخلخل­شان، مدول الاستیک و وزن ایمپلنت­ها را بهینه کنند و استحکام فصل مشترک ایمپلنت - استخوان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


 
 
[1]R. L. Sakaguchi, Craig’s restorative dental materials, First Ed, pp. 540-632, India: Mosby Elsevier, 2012.
[2] M. Carl, Dental implant prosthetics, Second Ed, pp. 720-993, United States: Mosby Elsevier- Health Sciences Division, 2012.
[3] R. S. Boggan, J. T. Strong, Influences of hex geometry and geometric table width on static and fatigue strength of dental implants, Journal of  Prosthet Dent, vol. 82, No. 4, pp.436-440, 2001.
[4] S. Braun, W. P. Hnat, A study of maximum bite force during growth and development, Journal of Angle Orthodontist, vol. 66, No. 4, pp.261-264, 1996.
[5] J. Kenneth, H. Ralph Rawls, Phillips science of dental materials, Twelfth Ed, pp. 103-219, United States: W.B. Saunders, 2013.
[6] N. Baltzer, Precious metals for biomedical applications, First Ed, pp.182-236, United States: Elsevier Science & Technology, 2014.
[7]S. Weiner, J. Simon, The effect of laser microtexured collars upon crestal bone levels of dental implants, Journal of Implant Dentistry, vol. 17, No. 3, pp. 217-228, 2005.
[8] Z. Mazor, A. Lorean, Replacement of a molar with 2 narrow diameter dental implants, Journal of Implant Dentistry, vol. 21, No. 1, pp. 8-36, 2012.
[9] M. Andani, M. T. Moghaddam, Metals for bone implants, Journal of Acta Biomaterialia, vol. 10, No. 10, pp. 4058-4070, 2014.
[10] M. Jimenez, O. Llena Blasco, Mechanical behavior of single-layer ceramized zirconia abutments for dental implant prosthetic rehabilitation, Journal of Clinical Dentistry, vol. 6, No. 5, pp.485-490, 2014.
[11] P. Ducheyne, D. Kohn, Fatigue properties of cast and heat treated Ti-6Al-4V alloy for anatomic hip prostheses, Journal of Biomaterials, vol. 8, No. 3, pp. 223, 1987.
[12] Z. Mazor, A. Lorean, Replacement of a molar with 2 narrow diameter dental implants, Journal of Implant Dentistry, vol. 21, No. 1, pp.36-37, 2012.
[13]L. Mishnaevsky, E. Levashov, Nanostructures titanium-based materials for medical implants modeling and development, Journal of Materials Science and Engineering, vol. 81, No. 1, pp.1-19, 2014.
[14] P. Pachauri, L. Rao Bathala, Techniques for dental Implant nanosurface modifications, Journal of Advanced Prosthodontics, vol. 5, No. 6, pp.498-504, 2014.
[15] A. Kardani, A. Montazeri, Investigation on effect of surface and bulk porosities on yield strength, elastic modulus, and tensile strength of Cu nanofiller, 5th International Conference on Materials Engineering and Metallurgy, Shiraz, Iran, November 8-9, 2016.
[16] G. Mendonca, D. Mendonca, F. Aragao, Advancing dental implant surface technology-from micron-to nanotopography, Journal of Biomaterials, vol. 29, No. 28, pp. 3822-3835, 2008.