دوره و شماره: دوره 26، شماره 6 - شماره پیاپی 117، بهمن و اسفند 1396 
مروری بر فرایند شکل‌دهی تدریجی

صفحه 22-39

پیام طیبی؛ علی فضلی؛ پرویز اسدی؛ مهدی سلطانپور