افزایش کارایی کدهای سریال محاسباتی به روش پردازش موازی با رویکرد OpenMP

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده
امروزه شاهد گسترش روزافزون و اجتناب ناپذیر استفاده از رایانه‌ها در علوم و صنایع مختلف به منظور پردازش داده‌ها و انجام محاسبات هستیم. در این بین حجم محاسبات علمی در برخی از صنایع همچون صنعت هوافضا به دلیل سنگینی و پیچیدگی محاسبات میزان بالایی از پردازش را می‌طلبد و همچنین مقابله به موقع با چالش‌های فراوان پیش رو، نیاز به سرعت را نیز افزایش میابد. نیاز به دستیابی روش‌های نوینی که به نحوه مطلوبی پاسخگوی این نیازها بوده و همچنین مشکلات ابر رایانه‌ها را تا حد زیادی مرتفع سازد به شدت احساس می‌شود. در این مقاله، به بررسی عملکرد کدهای محاسباتی در حالت سریال و موازی به روش حافظه اشتراکی پرداخته می‌شود. و در نهایت کد دو بعدی لاپلاس موازی خواهد شد. نکته متمایز کننده این تحقیق تلاش برای افزایش کارایی و عملکرد اجرای برنامه‌ها از طریق دست یافتن به الگوریتم‌هایی برای بهبود عملکرد کدهای سریال می‌باشد. آنچه حاصل گردید عملکرد مناسب پردازش موازی با افزایش تعداد هسته‌های سیستم بر روی کدهای محاسباتی بود.

کلیدواژه‌ها


[1] L.Turner & HonyHU, (2001), “A parallel CFD rotor code using OpenMP”, Advances in Engineering software, 32:665671
 [2] Hoeflinger & et al, (2001), “producing scalable performance with OpenMP :Experiments with two CFD applications”, parallel computing, 27:391-413
[3] D.mininni&etal,(2011),“AhybridMPI-OpenMPscheme forscalableparallelpseudospectralcomputingforFluidturbulence”, parallel computing, 37:316-326
 [4] Jin & et al, (2011), “High performance computing using MPI and Open MP on Multi-core parallel systems”, parallel computing, 37:562-575
 [5] Gorobets & et al, (2011), “Hybrid MPI+Open MP parallelization of on FFT-based 3D passion solver with one periodic direction”, computers & Fluid, 49:101-109
 [6] Amritkar&etal,(2012),“openMPparallelismforfluidand fluid-particulate systems”, parallel computing, 38:501-517
7] Shoukourian & et al, (2013), “Monitoring power Data: A first step towards a unified energy efficiency evalution toolset for HPC data centers”, Enviromental Modelling & software, XXX:1-14
[8] Hassani & et al, (2014), “Improving HPC Application performanceinpubliccloud”,Internationalconferenceonfuture information Engineering, 10:169-176 [9] Shao & M.faltinsen,(2014), “A harmonic polynomial cell (HPC) method for 3D laplace equation with application in marine hydrodynamics”, Journal of computational physics, 274:312-332
[11] www.OpenMP.org