دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 115، مهر و آبان 1396 
مروری بر تایرهای هوشمند

صفحه 5-14

سلمان ابراهیم‌نژاد رفسنجانی؛ سعید نقوی


فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

صفحه 15-29

علیرضا معصومی؛ علیرضا شوشتری


معرفی و کاربرد مواد هوشمند مغناطیسی در خودرو

صفحه 30-37

محمدحسن شجاعی فرد1؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ عیسی بناگر؛ امین طبایی


تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش دوم

صفحه 62-72

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری