تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش دوم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

امروزه ورود نرم‌افزارها و ماشین‌های رایانه‌محور به عرصة صنعت سبب شده است کیفیت، تنوع و سرعت تولید افزایش چشمگیری داشته باشد. این پیشرفت نرم‌افزاری صنعت نسبتاً پیچیدة کفش را نیز دستخوش تغییر کرده است. علاوه بر این، امروزه تولید کفش‌های طبی به‌عنوان یک ارتز، بسیار مورد توجه واقع‌ شده است، اما متأسفانه با تمام تلاش‌هایی که در کشور برای تولید ارزان‌تر این‌گونه کفش‌ها انجام ‌شده، به‌علت عدم استفاده از خودکارسازی، قیمت تمام‌شدة این محصول برای مصرف‌کنندگان مناسب نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامة مقالة نخست که در آن خودکارسازی طراحی کفش بررسی شد، در این مقاله خودکارسازی ساخت و تولید کفش بررسی‌ شده است. پس از توصیف مراحل تولید کفش و کاربرد نرم‌افزارهای اتودسک در این حوزه، در بخش مطالعة موردی، تولید یک نمونه کفش با بهره‌گیری از فرایند خودکارسازی نرم‌افزاری پیاده‌سازی شده است. در این فرایند ابتدا قالب تولید و الگوهای دوبعدی توسط دستگاه سی‌. ان. ‌سی. آماده شده است. در ادامه، نقشة مونتاژ جهت ارائه به کادر مونتاژ استخراج گردیده است. در پایان یک نمونه کفی طبی شخصی‌سازی و تولید و ارزیابی هزینة تولید با بهره‌گیری از خودکارسازی نرم‌افزاری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها