فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در مقالة حاضر راهبرد نوین در مهندسی معکوس بررسی شده است. برای این منظور، پس از بیان انواع فرایندهای مهندسی و معرفی اجمالی فرایند مهندسی معکوس، راهبرد جدید در طراحی مهندسی جهت انجام پروژه‌های مهندسی معکوس ارائه شده است. در این مقاله شش گام در طراحی نو و معکوس به‌طور کامل معرفی ‌شده و در بخش پایانی، جهت درک هرچه بهتر موضوع، فرایند مهندسی معکوس و روش‌های توصیف‌شده در این مقاله بر روی یک نمونه از مجموعه پروتز آداپتور چرخان اعمال شده است. در مطالعة موردی صورت‌گرفته پس ‌از انتخاب یک محصول مبتنی بر تحلیل نیازها، فرایند مهندسی معکوس با استفاده از راهبرد مثلث طراحی انجام ‌شده است. در این مقاله تأکید شده است که بهره‌گیری از روند مناسب طراحی مهندسی به‌لحاظ کاهش هزینه‌ها و زمان مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر، توصیف ارائه‌شده در این مقاله، فرایند مهندسی معکوس را فراتر از فرایند کپی‌برداری قطعات، تصویر کرده و گسترة وسیعی از عملیات فنی، اقتصادی، بازاریابی و جز این‌ها را در برگرفته و کاربردهای گسترده‌ای را برای آن ذکر کرده است.

کلیدواژه‌ها


[1] V. Majstorovic, M. Trajanovic, N. Vitkovic, M. Stojkovic, Reverse Engineering of Human Bones by Using Method of Anatomical Features, CIRP Annals–Manufacturing Technology, Vol. 62, No. 1, pp. 167–170,2013.
[2] T. Varady, R. Martin, J. Cox, Reverse Engineering of Geometric Models, an Introduction Computer Aided Design, Vol. 29, No. 4, pp. 255-268, 1997.
[3] N. Anwer, L. Mathieu, from reverse engineering to shape engineering in mechanical design, CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 65, No. 1, pp. 165-168, 2016.
[4] F. Laroche, A. Bernard, B. Hervy, DHRM: A New Model for PLM Dedicated to Product Design Heritage, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 64, No. 1, pp. 161–164, 2015.
[5] V. Raja, J. Fernandes, reverse engineering:an industrial perspective, Berlin: Springer: 2008.
[6] K. Otto, K. Wood, Product Evolution: A reverse Engineering and Redesign Methodology, Research in Product Development, Vol. 10, No. 4, pp. 226–243, 1998.
[7] G. Erdos, T. Nakano, J. Vancza, Adapting CAD Models of Complex Engi-neering Objects to Measured Point Cloud Data, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 63, No, 1, pp. 157–160, 2014.
[8] R. Stark, H. Grosser, P. Muller, Product Analysis Automation for Digital MRO Based on Intelligent 3D Data Acquisition, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 62, No. 2, pp. 123–126, 2013.
[9] D. G. Ullman, The Mechanical Design Process, Fifth Edition, New York: McGrawHill, 2015.
[10] J. M. Nichol, Project management for engineering, business and technology, Taylor & Francis, 2017.
[11] J. R. Hauser, D. Clausing, The House of Quality, Harvard Business Review Vol. 21, 1998.
[12] A. R. Krueger, Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage Publishing, New York: Newbury Park, Calif. 1998.
[13] M. H. Jillian, L. D. Douglas, L. R. Thomas, F. N. Jay, An Examination of the Impact of Stimuli Type and GSS Structure on Creativity: Brainstorming versus Non-brains torming Techniques in a GSS Environment, Journal of Management Information Systems, Vol. 18, No. 4, spring, pp. 59-85, 2002.
[14] G. Swift, J.D. Booker, Process Selection from design to manufacture, Butterworth-Heinemann an imprint of Elsevier, Oxford, 2003.
[15] P. C. Sharma, A Textbook of Production Enginerring, Shikago. S. Chand, 2000.
[16] S. L. Soh, S. K. Ong, A. Y. C. Nee, Design for assembly and disassembly for remanufacturing, Assembly Automation, Vol. 36. pp. 12–24, 2016.
[17] M. S. Hundal, Mechanical Life Cycle Handbook, Belin: Marcell Dekker, 2001.
[18] R. Seymour, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
[19] D. G. Smith, G. J. Michael, H. J. Bowker, atlas of amputations and limb deficiencies surgical prosthetic and rehabilitation principles, 3rd Edition, New York: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2004.
[20] Otto Bock company, www.ottobock.com (accessed on July 2015).
[21] STREIFENEDER prosthesis, http//www.streifeneder-usa.com (accessed 5 July 2015).
[22] Fillauer company; www.fillauer.com (accessed 13 July 2015).
[23] Proteor Industries, www.proteor.com (accessed 10 July 2015).
[24] Ossur Prosthesis, www.ossur.asia (accessed 10 July 2015).
[25] M. Kedzierski, A. Fryskowska, Methods of laser scanning point clouds integration in precise 3D building modelling, J. Measurement. Vol. 74, pp. 221–232, 2015.
[26] E. Horvath. PATENT OF ROTARY JOINT ESPECIALLY FOR A KNEE PROSTHESIS. Patent. United States Patent. Vienna, Austria, 1989.
[27] ع. معصومی. تحقیق، مدلسازی و ارزیابی ساخت مجموعة پروتز آداپتور چرخان، پایان‌نامة کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة مهندسی مکانیک، همدان، 1394.
[28] L. R. Lehman, Mechanical Engineering Handbook, New York: Ed. Frank Kreith Boca Raton: CRC Press LLC, 1999.
[29] A. Y, ChingNee, Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Berlin: Springer. 2014.