روش‌های نمک‌زدایی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

ایران با میزان بارش متوسط سالیانه کمتر از 300 میلی‌متر کشوری است کم‌باران که با معضل کم‌آبی روبروست. متأسفانه علاوه بر این معضل، پراکندگی مناطق پرباران آن به‌نحوی است که به‌جز مناطق حاشیة دریای خزر و نقاط کوهستانی ایران، میزان بارش سالیانه بسیار اندک است و این کم‌آبی به‌خصوص در مناطق کوچک و دورافتاده نمود پیدا می­کند. همچنین در بسیاری از این مناطق، به‌دلیل کمبود آب و تخلیة سفره­های زیرزمینی طی سالیان اخیر میزان شوری آب افزایش یافته است. مناطق دیگری نیز به منابع آب شور دریا دسترسی دارند و در عین‌حال به شبکة توزیع و تصفیة آب دسترسی ندارند. بنابراین توسعة واحدهای نمک‌زدایی در مقیاس کوچک برای ایران ایده‌ای مناسب است. در این مقاله به بررسی فناوری‌های نمک‌زدایی خورشیدی پرداخته می‌شود و با استفاده از نتایج تحقیق، نمونه‌های عملیاتی آن برای استفاده توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] USGS – Earth's water distribution, https://www.usgs.gov/centers/sa-water (accessed 11 December 2012). Retrieved on 29 December 2012.
[2] http://www.unwater.org/statistics (accessed 31 August 2017).
[3] http://hbfreshwater.com (accessed 31 August 2017).
[4] http://sinovoltaics.com/technology/solar-water-desalination-decentralized-desalination-systems-powered-solar-energy (accessed 31 August 2017).
[5] S. A. Kalogirou, Seawater desalination using renewable energy sources, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 31, No. 3, pp. 242-281, 2005.
[6] M. A. Eltawil, Z. Zhengming, L. Yuan, A review of renewable energy technologies integrated with desalination systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, No. 9, pp. 2245-2262, 2009.
[7] H. M. Qiblawey, F. Banat, Solar thermal desalination technologies, Desalination, Vol. 220, No. 1–3, pp. 633-644, 3/1/, 2008.
[8] K. Voropoulos, E. Mathioulakis, V. Belessiotis, A hybrid solar desalination and water heating system, Desalination, Vol. 164, No. 2, pp. 189-195, 2004
[9] M. A. Eltawil, Z. Zhengming, Wind turbine-inclined still collector integration with solar still for brackish water desalination, Desalination, Vol. 249, No. 2, pp. 490-497, 12/15/, 2009.
[10] A. A. El-Sebaii, S. Aboul-Enein, M. R. I. Ramadan, A. M. Khallaf, Thermal performance of an active single basin solar still (ASBS) coupled to shallow solar pond (SSP), Desalination, Vol. 280, No. 1–3, pp. 183-190, 2011.
[11] T. Arunkum, D. Denkenberger, A. Ahsan, R. Jayaprakash, the augmentation of distillate yield by using concentrator coupled solar still with phase change material, Desalination, Vol. 314, pp. 189-192, 2013.
[12] G. P. Narayan, M. H. Sharqawy, E. K. Summers, J. H. Lienhard, S. M. Zubair, M. A. Antar, The potential of solar-driven humidification-dehumidification desalination for small-scale decentralized water production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, No. 4, pp. 1187-1201, 2010.
[13] S. Farsad, A. Behzadmehr, Analysis of a solar desalination unit with humidification-dehumidification cycle using DoE method, Desalination, Vol. 278, No. 1–3, pp. 70-76, 2011.
[14] F. Cao, H. Li, Y. Zhang, L. Zhao, Numerical Simulation and Comparison of Conventional and Sloped Solar Chimney Power Plants: The Case for Lanzhou, The Scientific World Journal, Vol. 2013, pp. 8, 2013.
[15] E. Korngold, L. Aronov, N. Daltrophe, Electrodialysis of brine solutions discharged from an RO plant, Desalination, Vol. 242, No. 1–3, pp. 215-227, 2009.
[16] J. E. Lundstrom, Water desalting by solar powered electrodialysis, Desalination, Vol. 31, No. 1–3, pp. 469-488, 1979.