معرفی رشته (گرایش) مهندسی خودرو

نویسنده

دانشگاه علم و صنعتی ایران

چکیده

امروزه رشته مهندسͬ خودرو در درس های پایه ای تشابه زیادی با گرایش های مهندسͬ مͺانی ͷدارد که مطابق علاقه
دوستداران مهندسͬ مͺانی ͷمͬ شود. از سویی تمرکز رشته خودرو بر مسائل تخصصͬ باعث عمق بیشتر آن نسبت به
گرایش های دیͽر مهندسͬ مͺانی ͷمͬ شود. گرایش های اصلͬ مهندسͬ خودرو در مقطع کارشناسͬ ارشد شامل »قوای
محرکه خودرو،« »طراحͬ سیستم های دینامی ͬͺخودرو« و »طراحͬ سازه و بدنه خودرو« مͬ باشند. گرایش های دیͽری
مانند »مهندسͬ تعمیر و نگهداشت خودرو،« »مهندسͬ برق خودرو« و »مهندسͬ مواد خودرو« نیز در حال تدوین هستند
که در سال های آینده معرفͬ خواهند شد. برای ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور نیز علاوه بر دانشͺده های مهندسͬ
مͺانی ،ͷدانشͺده های تخصصͬ مهندسͬ خودرو شانس مهندسان خودرو را دوچندان مͬ کند. برای ورود به بازار کار
علاوه بر شرکت های خودروسازی مͬ توان سراغ شرکت های قطعه سازی و واحدهای تعمیر و نگهداری نیز رفت. زمینه های
تحقیقات،ͬ ادامه تحصیل و شغلͬ مهندسͬ خودرو تنها به خودروهای سواری محدود نمͬ شود و کار در حوزه خودروهای
خارج جاده ای و خودروهای تجاری )سب ͷو سنگین( جذابیت های خاص خود را دارد که اکنون در کشور کمتر به صورت
تخصصͬ و آ کادمی ͷبه آنها پزداخته شده است.

کلیدواژه‌ها