دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 127، مهر و آبان 1398، صفحه 3-71 
بررسی اثر مبرد بر سیکل‌های تبرید تراکمی دو مرحله‌ای

صفحه 48-52

احمدرضا رحمتی؛ محمد دریکوند؛ آرمین امامی فر


اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز

صفحه 61-71

سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیانفر؛ محمد حسین فرشیدیان فر