دوره و شماره: دوره 24، شماره 6 - شماره پیاپی 105، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-76 
آثار خنک‌کاری تبریدی بر فرایندهای ماشینکاری

صفحه 51-60

محمد‌‌‌‌مهدی ابوترابی؛ عارف سلیمی نیا؛ حمیدرضا حیدرزاده؛ سعید نجفی‌زاده