مطالعة تأثیرارتفاع پله بر توزیع ضخامت در شکل‌دهی قطعات مستطیلی در فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

هیدروفرمینگ از جمله فرایندهای نوین درتولید قطعات ورقی است. دراین فرایند از فشار سیال به‌منظور شکل‌دهی ورق فلزی استفاده می‌شود. فرایند هیدروفرمینگ دارای مزایایی چون بهبود شکل‌پذیری، قابلیت شکل‌پذیری قطعات پیچیده، کیفیت سطحی خوب ودقت ‌ابعادی بالا می‌باشد. قطعات پلهای از جمله پیچیده‌ترین قطعاتی هستندکه می‌توان با روش‌های هیدروفرمینگ تولیدشوند. در این‌ مقاله، به بررسی تأثیر ارتفاع پله بر توزیع ضخامت در قطعات‌ ورقی مستطیلی پله‌ای از جنس‌ فولاد اس. تی. 13[i]، به‌روش کشش‌عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی به‌صورت تجربی و شبیه‌سازی پرداخته شد. شبیه‌سازی‌ فرایند توسط نرم‌افزار آباکوس انجام شد. باانجام تست‌های تجربی نشان داده شد که نتایج حاصل از شبیه‌سازی مطابقت قابل قبولی با نتایج تجربی دارد. در پایان این نتیجه حاصل شد که باافزایشارتفاع پله، حداکثر نازک‌شدگی بحرانی در ناحیة شعاع سنبه و دیوارة پله ‌اول (پلة پایینی) افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش ارتفاع پله، حداکثر فشار شکل‌دهی به‌منظور پرشدگی قالب افزایش خواهد یافت.

 

هیدروفرمینگ از جمله فرایندهای نوین درتولید قطعات ورقی است. دراین فرایند از فشار سیال به‌منظور شکل‌دهی ورق فلزی استفاده می‌شود. فرایند هیدروفرمینگ دارای مزایایی چون بهبود شکل‌پذیری، قابلیت شکل‌پذیری قطعات پیچیده، کیفیت سطحی خوب ودقت ‌ابعادی بالا می‌باشد. قطعات پلهای از جمله پیچیده‌ترین قطعاتی هستندکه می‌توان با روش‌های هیدروفرمینگ تولیدشوند. در این‌ مقاله، به بررسی تأثیر ارتفاع پله بر توزیع ضخامت در قطعات‌ ورقی مستطیلی پله‌ای از جنس‌ فولاد اس. تی. 13[i]، به‌روش کشش‌عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی به‌صورت تجربی و شبیه‌سازی پرداخته شد. شبیه‌سازی‌ فرایند توسط نرم‌افزار آباکوس انجام شد. باانجام تست‌های تجربی نشان داده شد که نتایج حاصل از شبیه‌سازی مطابقت قابل قبولی با نتایج تجربی دارد. در پایان این نتیجه حاصل شد که باافزایشارتفاع پله، حداکثر نازک‌شدگی بحرانی در ناحیة شعاع سنبه و دیوارة پله ‌اول (پلة پایینی) افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش ارتفاع پله، حداکثر فشار شکل‌دهی به‌منظور پرشدگی قالب افزایش خواهد یافت.[i]. st13

کلیدواژه‌ها