آثار خنک‌کاری تبریدی بر فرایندهای ماشینکاری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان

چکیده

یکی از معضلات اساسی در فرایندهای ماشینکاری، دمای تولیدشده در عملیات براده‌برداری است. این مشکل هنگام براده‌برداری مواد با استحکام بالا شدت می‌یابد. دمای زیاد در ماشینکاری سبب کاهش عمر ابزار می‌شود و دقت ابعادی و صافی سطح قطعه‌کار را پایین می‌آورد. یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش دما در ماشینکاری، استفاده از خنک‌کاری تبریدی است که در آن از نیتروژن مایع به‌عنوان خنک‌کننده استفاده می‌شود. در این مقاله، ابتدا خنک‌‌کاری تبریدی و روش‌های انجام آن معرفی‌ و سپس با توجه به تحقیقات منتشرشده در این زمینه، تأثیر این خنک‌کاری بر دمای برش، سایش و عمر ابزار، انحراف ابعادی و اصطکاک ارائه می‌شود. در ‌خنک‌کاری تبریدی، به‌علت تغییر خواص مواد در دمای پایین، چسبندگی بین سطوح و اصطکاک کم می‌شود و به‌علت حفظ سختی ابزار در دمای پایین، ارتفاع آستانة فرسایش کاهش می‌یابد. علاوه بر این، کاهش دما و اصطکاک سبب افزایش عمر ابزار می‌گردد. در مجموع می‌توان گفت روش خنک‌کاری تبریدی باعث کاهش حرارت و اصطکاک و افزایش عمر ابزار و کیفیت سطح قطعه‌کار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها