دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 101، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-101 
استفاده از جاذب‌های انرژی بیضوی در خودروها جهت حفاظت از عابران پیاده

صفحه 62-72

عباس نیک‌نژاد؛ علی‌رضا جهانگیریان؛ علی‌رضا شامیری؛ حسام آسیائی