بهینه‌سازی سیستم‌های برداشت، خرمنکوبی و جداسازی کمباین برای کاهش تلفات ذرت دانه‌ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی مربی پژوهشی، پژوهشکدة مهندسی جهاد

2 استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده

معمولا ًفرایند برداشت ذرت با کمباین با تلفاتی همراه است. این تلفات منجر به کاهش سود می‏شود و اگر‏چه نمی‏توان مقدار آن را به صفر رساند، اما می‏توان آن را در حد قابل قبولی کنترل کرد. اصولاً کمباین را با ایجاد تغییراتی چون تعویض هد برداشت، تعویض ضدکوبنده و قراردادن صفحات پوششی روی استوانة کوبنده برای برداشت ذرت دانه‌ای آماده می‌کنند. از جمله مهمترین مسائل موجود دربارة برداشت ذرت دانه‌ای، جلوگیری از تلفات این محصول است که بخش قابل ملاحظه‌ای از تلفات دانه در زمان اجرای عملیات برداشت در هد کمباین (هنگام جداسازی بلال از ساقه) و در بخش کوبنده و ضدکوبنده (به‌دلیل شکسته‌شدن بلال‌ها) رخ می‌دهد. شرایط اولیه اجرای پروژة تحقیقاتی در مزرعة 400 هکتاری مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر[i]، بخش تحقیقات ذرت دانه‌ای و گیاهان علوفه‌ای، عبارت است از سرعت کوبنده برابر با 750 دور بر دقیقه و رطوبت محصول 6/11 درصد بر پایة خشک. نتایج حاصل از برداشت محصول و میزان تلفات دانه و اندازه‌گیری آن نشان می‌دهد که در دماغه‌های معمولی، که نیروی وارده برای جداسازی ساقه به‌صورت عمودی وارد می‌شود، تلفات زیادی در هنگام برداشت محصول به‌وجود می‌آید و سبب ریزش بیش از اندازه می‌شود. با مشاهدة نتایج طرح و معنا‌دار شدن نتایج بر صفحات جداکننده و به‌منظور کاهش تلفات برداشت محصول در دماغة کمباین، الزامی است نسبت به تغییرات لازم روی دماغه‌های ساخت داخل کشور اقدام اساسی صورت گیرد.[i]. Seed and Plant Improvement Institute, http://www.spii.ir (accessed June 26, 2015)

کلیدواژه‌ها


[1] تاجبخش، مهدی. ذرت. احرار تبریز، 1375.
[2] Sirvastava, A. K., W. T. Mahoney, N. I. West. “The Effect of crop properties on combine performance.” Trans. of ASAE, vol. 33(1), 1990, pp. 63-72.
[3] بهروزی لار، منصور، مهدی حسن‌پور، حمیدرضا صادق‌نژاد، اردشیر اسدی، علی خسروانی، محسن ساعتی. "گزارش نهایی پژوهش افت کمباینی غلات (طرح ملی)"، نشریة‌ شمارة 37 تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، وزارت کشاورزی، 1374.
[4] بی‌نام. کشاورزی ایران در نگاه آماری، وزارت کشاورزی، 1376.
[5] نوید، حسین، منصور بهروزی لار، محمود سهرابی. "مدل ریاضی افت کمباین." سومین کنگرة ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، 10 الی 11 شهریور 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
[6] Rahama A. M., M. E. Ali, M. I. Dawel Beit. “On-farm evaluation of combine harvester losses in the Gezira Scheme in Sudan.” Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 28(2), 1997, pp. 23-26.
[7] Bukhari, S. B., J. M. Baloch, F. M. Rattar. “Losses in wheat Harvesting and threshing.” Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 14(4), 1983, pp. 61-67.
[8] Tado, C. J. M., P. Wacker, H. D. Kutzbach, D. C. Suministrado. “Development of stripper harvesters.” Journal of Agricultural Engineering Research, (56), 1998, pp. 103-112.
[9] Hofman, V. (701), 2004, vhofman@ndsuext.nodak.edu
[10] Campbell, W. P., S. S. Alswager. “Adjusting equipment now can alleviate harvest losses.” Department: Biological Systems Engineering, (402), 2003, pp. 472-3030.
[11] شهرستانی، علی، سعید مینایی. "بررسی و تعیین تلفات برداشت مکانیزة گندم توسط کمباین‌های جاندیر و کلاس"، گزارش طرح اجرا شده در شرکت تعاونی تولید خدابنده، استان زنجان، 1380.
[12] Maier, D. E., S. D. Parsons. “Harvesting, Drying, and Storing”.Grain Quality, Fact sheet, 1996.