استفاده از جاذب‌های انرژی بیضوی در خودروها جهت حفاظت از عابران پیاده

نویسندگان

1 استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

2 دانشیار بخش مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

از جمله پرمخاطره‌ترین اتفاقات ممکن در جریان تصادف یک خودرو با عابر پیاده، برخورد سر عابر با درب موتور و قطعات سخت زیرین آن است. به‌منظور کاهش آسیب‌های وارده بر عابران پیاده در برخورد از روبرو، تاکنون راه‌حل‌های متنوعی بررسی و پیشنهاد شده است. بسیاری از این راه‌حل‌ها نیازمند نصب حسگر در جلوی خودرو جهت تشخیص اولیة برخورد است. نحوة عملکرد بیشتر این سیستم‌های ایمنی، افزایش فاصلة میان درب موتور و قطعات سخت زیرین آن و ایجاد سطحی انعطاف‌پذیر و نرم در محل برخورد سر عابر با خودرو است که با بالابردن درب موتور به روش‌های گوناگون صورت می‌گیرد. راه‌حل دیگر، نصب درب موتور و سپر با قابلیت جذب مقدار زیادی انرژی است. در این مقاله، انواع سیستم‌های ایمنی تعبیه‌شده جهت حفاظت از عابران پیاده در برخورد از جلو و طرز کار آنها بررسی شده است. در پایان نیز نوعی جاذب انرژی فلزی با سطح مقطع بیضوی، با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در برخورد با بخش جلویی خودرو معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Kalliske, I., F. Friesen. “Improvements to pedestrian protection as exemplified on a standard­sized car.” Report No 283 In: Proceedings of the 17th International Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, Amsterdam, Holland, 2001, pp. 4-7.
[2] Crandall, J. R., K. S. Bhalla, N. J. Madeley. “Designing road vehicles for pedestrian protection.” BMJ, Vol. 324, 2002, pp.1145-1148.
[3] Zanella, A., F. Butera, E. Gobetto, C. Ricerche. “Smart bumper for pedestrian protection.” Smart Materials Bulletin, 2002, pp. 7–9.
[4] Strittmatter, J., P. Gumpel, H. Zhigang. “Long-time stability of shape memory actuators for pedestrian safety system.” Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 34, No. 1, 2009, pp. 23–30.
[5] Lee, K. B., H. J. Jung, H. I. Bae. “The study on developing active hood lift system for decreasing pedestrian head injury.” Paper No. 07-0198, 2007, pp. 1–6.
[6] Jung, H. G., B. M. Kwak, J. S. Shim, P. J. Yoon, J. Kim. “Pre-crash dipping nose needs pedestrian recognition.” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9, No. 4, 2008, pp. 678–687.
[7] Meinecke, M. M., M. A. Obojski, D. Gavrila, E. Marc, R. Morris, M. Tons, L. Letellier. “Deliverable D6 Annex: Strategies in Terms of Vulnerable Road User Protection, Project IST-2001-34040.” Identification of system concepts for the protection of VRUs. 2002, pp. 151–227.
[8] Ahmad, Z. “The unassuming danger of car airbags: Injuries secondary to airbag deployment.” Injury Extra, Vol. 42, 2011, pp. 69–70.
[9] Hoye, A. “Are airbags a dangerous safety measure? a meta-analysis of the effects of frontal airbags on driver fatalities.” Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, 2010, pp. 2030–2040.
[10] Davoodi, M. M., S. M. Sapuan, R. Yunus. “Conceptual design of a polymer composite automotive bumper energy absorber.” Materials and Design, Vol. 29, 2008, pp. 1447–1452.
[11] Niknejad, A., M. M. Abedi, G. H. Liaghat, M. Zamani Nejad. “Prediction of the mean folding force during the axial compression in foam-filled grooved tubes by theoretical analysis.” Materials and Design, Vol. 37, 2012, pp. 144–151.
[12] Niknejad, A., S. A. Elahi, G. H. Liaghat. “Experimental investigation on the lateral compression in the foam-filled circular tubes.” Materials and Design, Vol. 36, 2012, pp. 24–34.