مروری بر خرابی‌های رایج و روش‌های عیب‌یـابی در آسـانسورهای مسـافربر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آسانسورها نقش مهمی در نقل و انتقال افراد و اشیاء در ساختمان‌ها دارند. از همین رو، شناخت انواع خرابی‌ و روش‌های عیب‌یابی این تجهیزات در جای خود امری مهم و ضروری محسوب می‌شود. در این مقاله، انواع خرابی‌های رایج در آسانسورها، همچون خرابی سازوکار درب‌ها، ترمز، الکتروموتور، مدارهای ایمنی، تابلوی برق و جز این‌ها معرفی می‌شود. سپس روش‌های متنوع داده‌کاوی، همچون شبکه‌های عصبی و سیستم چندعامله که به‌منظور تشخیص عیوب گوناگون در آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی می‌گردد. در ادامه، سیستم‌های نظارت و کنترل از راه دور، که امروزه در کانون توجه متخصصان قرار گرفته است و از جمله موارد کارآمد در عیب‌یابی آسانسورها می‌باشد، تشریح می‌گردد. روش‌های مذکور می‌توانند علاوه بر پیشگری از خرابی و از کار افتادگی آسانسورها، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های نگه‌داری و تعمیرات این دسته از تجهیزات شوند و میزان دقت و کیفیت شناسایی خرابی‌ها را بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها


[1] Janovsky, Lubomir, Elevator Mechanical Design, 2nd edition, 1993.
[2] Yao, Zehua, Jianru Wan, Xiangwei Li, Liguang Shi, and Jianxiong Qian, “The Design of Elevator Failure Monitoring System.” Advances in Automation and Robotics, Vol.1, Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 122, 2012, pp. 437-442.
[3] Park, Seung-Tae, Bo-Suk Yang. “An implementation of risk-based inspection for elevator maintenance.” Journal of Mechanical Science and Technology Vol. 24, Issue 12, 2010, pp. 2367-2376.
[4] Zhao, Chen-Guang, Hong-Yu Xu, Liang Jia. “Research of Elevator Fault Diagnosis Based on Decision Tree and Rough set.” International Conference on Computer Science and Information Processing (CSIP), 2012, pp. 1318-1322.
[5] Guangming, Zhang, Huang Shuixia, Yuan Yuhao, “The Study of Elevator Fault Diagnosis Based on Multi –agent System.” Computational Intelligence and Software Engineering, CiSE, 2009, pp. 1-5.
[6] مسعود، کلانتری، "طراحی و ساخت سیستم عیب‌یاب آسانسورهای ساختمان به طریق پیش‌بینانه و بر اساس اصول مهندسی نگاهداشت و بازطراحی در آنالیز انواع خطا و تحلیل اثرات آن"، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.
[7] کلانتری، مسعود، امیرحسین دوایی مرکزی، محمد ریاحی، "خرابی در آسانسورها: بررسی آماری و باز طراحی زیرسیستم‌های مستعد خرابی"، دومین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، تهران، دانشگاه علم و صنعت، 1386.
[8] Xuefeng, Wang, “The Main Faults and Causes of Elevator in the Operation.” Popular Standardization, China, No. 6, 2003, pp. 20-21.
[9] Flores, A. Q., J. B. Carvalho, A. J. M. Cardoso, Mechanical Fault Detection in an Elevator by Remote Monitoring, Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines, PP. 1-5, 2008.
[10] He, Wuming, Wang Peiliang, Yu Qiangguo. “Fault Diagnosis of Traction Machine for Lifts Based on Wavelet packet algorithm and RBF Neural Network.” International Conference on Computational and Information Sciences, 2010, pp. 372-375.
[11] Wang, Peiliang, Wuming He, Wenjun Yan, “Fault Diagnosis of Elevator Braking System Based on Wavelet packet algorithm and Fuzzy Neural Network.” The Ninth International Conference on Electronic Measurement & Instruments, 2009, pp. 1028-1031.
[12] Shuang, Chong, Song Ruixiang. “Improved B-Spline Fuzzy Neural Networks.” Control Theory & Application, China, No. 02, 2001, pp. 277-278.
[13] Wen, Xiaoqin, Zhiyi Sun, “Fault diagnosis approach based on fuzzy neural networks and its application.” The 2002 International Conference on Control and Automation, Xiamen, China, 2002, pp. 217-218.
[14] Chan, W. L., A.T.P. So, S. K. Liu, “A cost effective remote monitoring and communication system for elevator system.” ELEVCON 98, Zurich, Switzerland, 1998, pp. 1-6.
[15] Ye, Z., B. Wu, A. Sadeghian, “Current signature analysis of induction motor mechanical faults by wavelet packet decomposition.” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 50, Issue 6, 2003, pp. 1217-1228.
[16] Kennedy, J., R. Eberhart, “Particle Swarm Optimization.” Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, Vol. 4, 1995, pp. 1942-1948.
[17] Pillay, P., Z. Xu, “Motor current signature analysis.” Conference Record of the 1996 industry Applications Conference, Vol. 1, 1996, pp. 587-594.
[18] Ling, K. V., Y.C. Soh. “Development of an intelligent lift monitoring system for preemptive maintenance.” Control, Automation, Robotics and Vision Conference, ICARCV 2004 8th, Vol. 1, 2004, pp. 491-493.
[19] Dawei, E., Zhai “The design and implementation of remote elevator monitoring system based on GPRS and embedded technology.” Computer Science and Service System (CSSS), 2011, pp. 2695-2698.