توربین گاز خورشیدی و نقش آن در آیندة نیروگاه‌های حرارتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در میان انرژی‌های تجدیدپذیر، خورشید به‌عنوان منبع بی‌پایان انرژی، همواره در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. استفاده از انرژی تابشی خورشید در سیستم‌های تولید توان رایج مانند توربین‌های گاز می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی محیط زیست داشته باشد. از طرفی، این مسئله سبب می‌شود بازده سیکل‌های مورد نظر افزایش و عملکردشان بهبود یابد. کشور جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به‌لحاظ دارابودن مناطق آفتاب‌خیز فراوان از قابلیت بالایی به‌منظور استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم‌های تولید توان برخوردار است. توربین گاز خورشیدی از جمله سیستم‌های تولید توان است که طی سالیان اخیر به‌شدت مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی عملکرد سیکل توربین گاز خورشیدی و معرفی انواع پیکربندی‌های آن می‌باشد. در این سیستم‌ها، از انرژی حرارتی خورشید جهت پیش‌گرم کردن هوا و سوخت ورودی به محفظة احتراق سیکل توربین گاز استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند سبب افزایش بازده، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و نهایتاً کاهش هزینه‌های مرتبط با تولید انرژی شود.

کلیدواژه‌ها


[1] انجمن انرژی خورشیدی ایران. "حفظ محیط زیست با تولید انرژی از تابش خورشید"، خبرنامة انجمن انرژی خورشیدی، سال هشتم، شمارة 29.
[2] Meriche, I.E., A. Baghidja, T. Boukelia. “Design and performance evaluation of solar gas turbine power plant in south western algeria.” International journal of renewable energy research, Vol. 4, No. 1, 2014.
[3] Fernandez, A.C. “Economic Study of Solar Thermal Plant based on Gas Turbines”, Master Thesis, Department of Energy Sciences Faculty of Engineering LTH, Lund University, Sweden, 2013.
[4] Meyer, J.P., T. Bello-Ochende. “Solar thermal power generation using the Brayton cycle”, German South African Research Lecture Series, Thermofluids Research Group, Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria, 2013.
[5] Aichmayer, L., J. Spelling, W. Wang, B. Laumert. “Design and Analysis of a Solar Receiver for Micro Gas Turbine based Solar Dish Systems.” KTH Royal Institute of Technology, SE 100 44, Stockholm, Sweden.