دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 132، مرداد و شهریور 1399، صفحه 3-70 
مروری بر فرایند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی

صفحه 34-46

حسین یوسفی؛ مهدی دیانتی؛ امید کهن ترابی؛ پرویز اسدی