دوره و شماره: دوره 29، شماره 5 - شماره پیاپی 134، آذر و دی 1399، صفحه 3-89 
ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی زیستی

صفحه 43-53

10.30506/mmep.2020.120314.1796

وحید عبدالهی؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ خلیل خلیلی