دوره و شماره: دوره 29، شماره 6 - شماره پیاپی 135، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3-86 
بررسی انواع توابع کنترلی در سامانه‌های کروز کنترل تطبیقی

صفحه 56-64

10.30506/mmep.2020.130477.1834

محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری؛ مسعود مسیح تهرانی؛ سعید طیبی


بررسی ایده پرتابگرهای دوطبقه تا مدار (TSTO)

صفحه 65-77

10.30506/mmep.2020.134941.1849

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت‌الهی؛ امیرحسین آدمی