مروری بر روش‌های مدیریت هوشمند تقاطع‌ها به صورت همکارانه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تقاطع‌ها دارای نقش اساسی در ازدحام و ترافیک جاده‌ها هستند و مرکز ثقل عبور و مرور در معابر شهری را تشکیل می‌دهند. ظرفیت تقاطع‌ها، کنترل‌کننده حجم عبور وسایل نقلیه در کل شبکه است و پیشگیری از هرگونه خللی در تردد خودروها، مانند ایجاد گره‌های ترافیکی و تصادف‌ها، ضروری است. لذا با توجه به این تحقیقات در این مقاله سعی بر این شده است که ابتدا در مقدمه ای در مورد اهمیت موضوع مدیریت تقاطع بیان گردد و سپس یک دسته‌بندی کلی در مورد انواع روش‌های مدیریت تقاطع صورت گیرد. روش‌های مرسوم و قدیمی بر پایه استفاده از چراغ راهنمایی بودند که کنترل چراغ راهنمایی براساس بررسی شرایط تقاطع و اعمال دستور مناسب به چراغ صورت می‌گرفت. با پیشرفت فناوری‌‌های ارتباطی روش کنترل تقاطع همکارانه که بدون استفاده از چراغ راهنما انجام می‌شوند مورد توجه قرار گرفته است که ضمن کاهش تأخیر در عبور از تقاطع، امنیت عبور و مرور را نیز بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Wang, Qi, Wan, Jia, and Yuan, Yuan. Locality constraint distance metric learning for traffic congestion detection. Pattern Recognition, 75:272–281, 2018.
[2] Guerrero-Ibáñez, Juan, Zeadally, Sherali, and ContrerasCastillo, Juan. Sensor technologies for intelligent transportation systems. Sensors, 18(4):1212, 2018.
[3] Chen, Lei and Englund, Cristofer. Cooperative intersection management: A survey. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(2):570–586, 2015.
[4] Ghosal, Amrita and Conti, Mauro. Security issues and challenges in v2x: A survey. Computer Networks, 169:107093, 2020.
[۵] محمدی, طاهره, وحدت‌نژاد, حامد, و نصرآبادی, محمدمهدی. بررسی انواع سیستم های مدیریت ترافیکی در تقاطع های فاقد چراغ راهنما. در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی پایدار ایران, 1394.
[6] Bhover, Sushma U, Tugashetti, Anusha, and Rashinkar, Pratiksha. V2x communication protocol in vanet for cooperative intelligent transportation system. in 2017 International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA), pp. 602–607. IEEE, 2017.
[7] Wang, Jian, Shao, Yameng, Ge, Yuming, and Yu, Rundong. A survey of vehicle to everything (v2x) testing. Sensors, 19(2):334, 2019.
[8] Sewalkar, Parag and Seitz, Jochen. Vehicle-to-pedestrian communication for vulnerable road users: Survey, design considerations, and challenges. Sensors, 19(2):358, 2019.
[9] Azimirad, Ehsan, Pariz, Naser, and Sistani, M Bagher Naghibi. A novel fuzzy model and control of single intersection at urban traffic network. IEEE Systems Journal, 4(1):107–111, 2010.
[10] Shahraki, Abdollah Amirkhani, Shahraki, Meisam Niazi, and Mosavi, Mohammad Reza. Design and simulation of a fuzzy controller for a busy intersection. in 2013 International Conference on Computer Applications Technology (ICCAT), pp. 1–6. IEEE, 2013.
[11] Rahman, SYED MASIUR and Ratrout, NEDAL T. Review of the fuzzy logic based approach in traffic signal control: prospects in saudi arabia. Journal of transportation Systems engineering and information Technology, 9(5):58– 70, 2009.
[12] Zhao, Dongbin, Dai, Yujie, and Zhang, Zhen. Computational intelligence in urban traffic signal control: A survey. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 42(4):485–494, 2011.
[13] Vlahogianni, Eleni I, Golias, John C, and Karlaftis, Matthew G. Short-term traffic forecasting: Overview of objectives and methods. Transport reviews, 24(5):533–557, 2004.
[14] Zhu, Jia Zheng, Cao, Jin Xin, and Zhu, Yuan. Traffic volume forecasting based on radial basis function neural network with the consideration of traffic flows at the adjacent intersections. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 47:139–154, 2014.
[15] Bui, Khac-Hoai Nam, Jung, Jai E, and Camacho, David. Game theoretic approach on real-time decision making for iot-based traffic light control. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 29(11):e4077, 2017.
[16] Bui, Khac-Hoai Nam and Jung, Jason J. Cooperative game-theoretic approach to traffic flow optimization for multiple intersections. Computers & Electrical Engineering, 71:1012–1024, 2018.
[17] Vegni, Anna Maria, Biagi, Mauro, Cusani, Roberto, et al. Smart vehicles, technologies and main applications in vehicular ad hoc networks. Vehicular technologiesdeployment and applications, pp. 3–20, 2013.
[18] Hartenstein, Hannes and Laberteaux, Kenneth. VANET: vehicular applications and inter-networking technologies, vol. 1. John Wiley & Sons, 2009.
[19] VanMiddlesworth, Mark, Dresner, Kurt, and Stone, Peter. Replacing the stop sign: Unmanaged intersection control for autonomous vehicles. in Proceedings of the 7th international joint conference on Autonomous agents and multiagent systems-Volume 3, pp. 1413–1416, 2008.
[20] Azimi, Seyed Reza, Bhatia, Gaurav, Rajkumar, Ragunathan Raj, and Mudalige, Priyantha. Vehicular networks for collision avoidance at intersections. SAE International Journal of Passenger Cars-Mechanical Systems, 4(2011-01- 0573):406–416, 2011.