مروری بر عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی همراه با بازتاب‌دهنده‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دانشکده مهندسی مکانیک

2 استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، گروه مهندسی شیمی

3 مربی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، گروه مهندسی مکانیک

4 دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

آب یک عنصر مهم در توسعه اقتصاد و رفاه هر ملت است. کمبود آب شیرین به عنوان یک مسأله مهم در سراسر جهان شناخته شده است. در موارد متعددی، آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی در مناطق خشک و جزایر دور‌افتاده، یکی از راه‌های مقرون به صرفه به منظور تهیه آب آشامیدنی و همچنین کشاورزی هستند. آب‌شیرین‌کن خورشیدی دستگاه ساده‌ای است که تصفیه آب را با استفاده از انرژی خورشید از طریق فرآیندهای تبخیر و چگالش انجام می‌دهد. اَشکال مختلفی از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی معمولی بهره‌وری نسبتاً پایینی دارند که برای زندگی فردی مناسب نیستند. از این رو، محققان برای بهبود عملکرد آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی تلاش کردند و دریافتند که آب‌شیرین‌کن‌ ترکیب شده با بازتاب‌دهنده‌های داخلی یا خارجی، یک اصلاح خوب و ارزان جهت افزایش شدت تابش خورشیدی به حوضچه و همچنین عملکرد شیرین‌سازی هستند. در این پژوهش، یک بررسی گسترده از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی همراه با بازتاب‌دهنده‌ها ارائه شده است. به طور کلی مطالعات نشان می‌دهند که استفاده از بازتاب‌دهنده‌ها در بهبود عملکرد آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tiwari, GN and Sahota, Lovedeep. Advanced SolarDistillation Systems: Basic Principles, Thermal Modeling, and Its Application. Springer, 2017.
[2] Omara, ZM, Kabeel, AE, and Abdullah, AS. A review of solar still performance with reflectors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68:638–649, 2017.
[3] Velmurugan, V, Gopalakrishnan, M, Raghu, R, and Srithar, K. Single basin solar still with fin for enhancing productivity. Energy Conversion and Management, 49(10):2602–2608, 2008.
[4] Belessiotis, Vassilis, Kalogirou, Soteris, and Delyannis, Emmy. Thermal solar desalination: Methods and systems. Elsevier, 2016.
[5] Selvaraj, Karthikeyan and Natarajan, Alagumurthi. Factors influencing the performance and productivity of solar stills-a review. Desalination, 435:181–187, 2018.
[6] Tamini, A. Performance of a solar still with reflectors and black dye. Solar & Wind Technology, 4(4):443–446, 1987.
[7] El-Swify, ME and Metias, MZ. Performance of double exposure solar still. Renewable Energy, 26(4):531–547, 2002.
[8] Minasian, AN, Al-Karaghouli, AA, and Habeeb, SK. Utilization of a cylindrical parabolic reflector for desalination of saline water. Energy conversion and management, 38(7):701–704, 1997.
[9] Al-Hayeka, Imad and Badran, Omar O. The effect of using different designs of solar stills on water distillation. Desalination, 169(2):121–127, 2004.
[10] Abdallah, Salah, Badran, Omar, and Abu-Khader, Mazen M. Performance evaluation of a modified design of a single slope solar still. Desalination, 219(1-3):222–230, 2008.
[11] Estahbanati, MR Karimi, Ahsan, Amimul, Feilizadeh, Mehrzad, Jafarpur, Khosrow, Ashrafmansouri, SeyedehSaba, and Feilizadeh, Mansoor. Theoretical and experimental investigation on internal reflectors in a single-slope solar still. Applied Energy, 165:537–547, 2016.
[12] Omara, ZM, Kabeel, AE, and Younes, MM. Enhancing the stepped solar still performance using internal reflectors. Desalination, 314:67–72, 2013.
[13] Tanaka, Hiroshi and Nakatake, Yasuhito. Improvement of the tilted wick solar still by using a flat plate reflector. Desalination, 216(1-3):139–146, 2007.
[14] Tanaka, Hiroshi and Nakatake, Yasuhito. Increase in distillate productivity by inclining the flat plate external reflector of a tilted-wick solar still in winter. Solar Energy, 83(6):785–789, 2009.
[15] Tanaka, Hiroshi. Tilted wick solar still with external flat plate reflector: optimum inclination of still and reflector. Desalination, 249(1):411–415, 2009.
[16] El-Bahi, A and Inan, D. A solar still with minimum inclination, coupled to an outside condenser. Desalination, 123(1):79–83, 1999.
[17] Shanmugan, S, Rajamohan, P, and Mutharasu, D. Performance study on an acrylic mirror boosted solar distillation unit utilizing seawater. Desalination, 230(1-3):281– 287, 2008.
[18] Kumar, B Selva, Kumar, Sanjay, and Jayaprakash, R. Performance analysis of a “v” type solar still using a charcoal absorber and a boosting mirror. Desalination, 229(1- 3):217–230, 2008.
[19] Huang, Cheng-Hung and Chang, Ting-Rui. Determination of optimal inclination function for external reflector of basin type still for maximum distillate productivity. Energy, 141:1728–1736, 2017.
[20] El-Sebaii, AA. Effect of wind speed on some designs of solar stills. Energy Conversion and Management, 41(6):523– 538, 2000.
[21] Tanaka, Hiroshi. Tilted wick solar still with flat plate bottom reflector. Desalination, 273(2-3):405–413, 2011.
[22] Dev, Rahul, Abdul-Wahab, Sabah A, and Tiwari, GN. Performance study of the inverted absorber solar still with water depth and total dissolved solid. Applied energy, 88(1):252–264, 2011.
[23] Al-Garni, Ahmed Z. Effect of external reflectors on the productivity of a solar still during winter. Journal of Energy Engineering, 140(1):04013002, 2013.
[24] Assari, MR, Basirat Tabrizi, H, Parvar, M, and Forooghi Nia, M. Performance of rotating solar still with rotating external reflectors (research note). International Journal of Engineering, 32(6):884–892, 2019.
[25] Omara, ZM, Kabeel, AE, and Younes, MM. Enhancing the stepped solar still performance using internal and external reflectors. Energy conversion and management, 78:876– 881, 2014.
[26] El-Samadony, YAF, Abdullah, AS, and Omara, ZM. Experimental study of stepped solar still integrated with reflectors and external condenser. Experimental Heat Transfer, 28(4):392–404, 2015.
[27] Tanaka, Hiroshi. Experimental study of a basin type solar still with internal and external reflectors in winter. Desalination, 249(1):130–134, 2009.
[28] Tanaka, Hiroshi and Nakatake, Yasuhito. Theoretical analysis of a basin type solar still with internal and external reflectors. Desalination, 197(1-3):205–216, 2006.
[29] Tanaka, Hiroshi. Effect of inclination of external reflector of basin type still in summer. Desalination, 242(1-3):205– 214, 2009.
[30] Tanaka, Hiroshi. Monthly optimum inclination of glass cover and external reflector of a basin type solar still with internal and external reflector. Solar Energy, 84(11):1959– 1966, 2010.
[31] Khalifa, Abdul Jabbar N and Ibrahim, Hussein A. Effect of inclination of the external reflector on the performance of a basin type solar still at various seasons. Energy for Sustainable Development, 13(4):244–249, 2009.
[32] Khalifa, Abdul Jabbar N and Ibrahim, Hussein A. Effect of inclination of the external reflector of simple solar still in winter: An experimental investigation for different cover angles. Desalination, 264(1-2):129–133, 2010.
[33] Boubekri, M and Chaker, A. Yield of an improved solar still: numerical approach. Energy Procedia, 6:610–617, 2011.
[34] Tanaka, Hiroshi. A theoretical analysis of basin type solar still with flat plate external bottom reflector. Desalination, 279(1-3):243–251, 2011.
[35] García-Segura, A, Fernández-García, A, Ariza, MJ, Sutter, F, and Valenzuela, L. Durability studies of solar reflectors: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62:453–467, 2016.
[36] Fernández-García, Aránzazu, Sutter, Florian, MartínezArcos, Lucía, Sansom, Christopher, Wolfertstetter, Fabian, and Delord, Christine. Equipment and methods for measuring reflectance of concentrating solar reflector materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 167:28–52, 2017.
[37] krishna lal, Radha, Mishra, Shubham, and andHarshit Dwivedi, J.P.Dwivedi. A comprehensive study of the different parameters of solar still. materials today: Proceedings. Materials today, 167:3572–3580, 2017.
[38] Lokhande, Akash A and Shaikh, SM. Performance investigation of single basin double slope solar still with and without phase change material and effect of reflector and fins. 2018.
[39] Muftah, Ali F, Sopian, Kamaruzzaman, and Alghoul, MA. Performance of basin type stepped solar still enhanced with superior design concepts. Desalination, 435:198–209, 2018.
[40] Sahoo, Bibhuti and Subudhi, Chandana. Performance enhancement of solar still by using reflectors-jute clothimproved glass angle. The Journal of Engineering Research [TJER], 16(1):1–10, 2019.
[41] Ketabchi, Faezeh, Gorjian, Shiva, Sabzehparvar, Saba, Shadram, Zahra, Ghoreishi, Mahshid Sadat, and Rahimzadeh, Hassan. Experimental performance evaluation of a modified solar still integrated with a cooling system and external flat-plate reflectors. Solar Energy, 187:137–146, 2019.
[42] Gnanaraj, S Joe Patrick and Velmurugan, V. Experimental investigation on the performance of modified single basin double slope solar stills. International Journal of Ambient Energy, pp. 1–10, 2019.