بررسی آثار تخریبی استفاده از فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر بر محیط‌زیست

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

تولید و مصرف انرژی، هر دو چالش‌هایی را برای محیط‌زیست فراهم کرده و بسته به نوع تولید یا مصرف اثرات تخریبی بر محیط‌زیست جانوری، گیاهی و یا انسانی می‌گذارد. یکی از راهکارهای کاهش این آثار تخریبی، استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است. در این مقاله، بررسی آثار و عوامل تخریب محیط‌زیست توسط نیروگاه‌ها و صنایع وابسته به انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی، آبی و زیست‌توده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دستیابی به این منظور، طبقه بندی میان انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس نوع انرژی و  اثرات مختلف آن بر روی محیط‌زیست از جمله تولید گازهای مخرب و گلخانه‌ای، آلاینده‌های سمی اعم از جامد، مایع و گاز برای جانوران، گیاهان و انسان‌ها و تغییر در اکوسیستم و محیط زندگی بوده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اگرچه همه انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با تولید و مصرف انرژهای فسیلی بسیار پاک‌تر و سازگارتر با محیط‌زیست هستند ولی بسته به نوع تأثیر، هرکدام از این انواع انرژی دارای مضراتی نیز هستند. در مجموع، می توان انرژی بادی را کم خطرترین نوع انرژی تجدیدپذیر برای محیط‌زیست قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Dincer, Ibrahim. Renewable energy and sustainable development: a crucial review. Renewable and sustainable energy reviews, 4(2):157–175, 2000.
[2] Boyle, Godfrey. Renewable energy. Renewable Energy, by Edited by Godfrey Boyle, pp. 456. Oxford University Press, May 2004. ISBN-10: 0199261784. ISBN-13: 9780199261789, p. 456, 2004.
[3] Meyer, Lutz, Tsatsaronis, George, Buchgeister, Jens, and Schebek, Liselotte. Exergoenvironmental analysis for evaluation of the environmental impact of energy conversion systems. Energy, 34(1):75–89, 2009.
[4] Saidur, Rahman, Rahim, NA, Islam, MR, and Solangi, KH. Environmental impact of wind energy. Renewable and sustainable energy reviews, 15(5):2423–2430, 2011.
[۵] جهانگرد, اسفندیار. محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی, 1(2):105--142, 2016.
[۶] رهایی, امید و قائم مقامی, پروین. محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده.
[7] Kothari, DP, Singal, KC, and Ranjan, Rakesh. Renewable energy sources and emerging technologies. PHI Learning Pvt. Ltd., 2011.
[۸] نظری, روح‌اله, مهدوی‌عادلی, محمد~حسین, و دادگر, یدالله. بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 6(21):60--47, 2015.
[9] Mugableh, Mohamed Ibrahim. Analysing the CO2 emissions function in malaysia: Autoregressive distributed lag approach. Procedia Economics and Finance, 5:571–580, 2013.
[10] Nasir, Muhammad and Rehman, Faiz Ur. Environmental kuznets curve for carbon emissions in pakistan: an empirical investigation. Energy Policy, 39(3):1857–1864, 2011.
[۱۱] فطرس. رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 1(1):189--211, 2011.
[12] Cleveland, Cutler J and Morris, Christopher G. Handbook of Energy: Diagrams, Charts, and Tables, vol. 1. Newnes, 2013.
[13] Skipka, Kenneth J and Theodore, Louis. Energy resources: availability, management, and environmental impacts. CRC Press, 2014.
[14] Duffie, John A and Beckman, William A. Solar engineering of thermal processes. John Wiley & Sons, 2013.
[15] Noghrehabadi, Aminreza, Hajidavalloo, Ebrahim, and Moravej, Mojtaba. An experimental investigation of performance of a 3-d solar conical collector at different flow rates. Journal of Heat and Mass Transfer Research, 3(1):57–66, 2016.
[16] Tsoutsos, Theocharis, Frantzeskaki, Niki, and Gekas, Vassilis. Environmental impacts from the solar energy technologies. Energy Policy, 33(3):289–296, 2005.
[۱۷] بایزیدی, مطلّب و قلیزاده, ادیب عباسی. بررسی پتانسیل انرژی باد جهت احداث نیروگاه برق بادی در استان کردستان با
استفاده از توزیع ویبول. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست, 19:115--126, 2017.