ارزیابی عملکرد دو سامانه نیوماتیکی مبارزه با آفات زراعی به منظور مدیریت موضعی مزارع محصولات ارگانیک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

استفاده از سموم شیمیایی به صورت یکنواخت برای مبارزه با آفات زراعی بدون توجه به مدیریت موضعی مزارع کشاورزی و فناوری نرخ متغیر از یک طرف منجر به افزایش مصرف نهاده‌های کشاورزی شده و از طرف دیگر تولید محصولات ارگانیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیاز به تولید محصولات ارگانیک سبب شده است که روش‌های مکانیکی مبارزه با آفات در چند دهه اخیر مطرح شود. جدیدترین روش‌های مکانیکی مبارزه با آفات، استفاده از ماشین‌های نیوماتیکی بر اساس مکش و دمش هوا می‌باشد. این ماشین‌ها مجهز به فن(‌های) سانتریفوژ بوده که در آنها، هوای فشرده توسط کانال‌هایی از دهانه خروجیِ فن به روی ردیف‌های کشت دمیده می‌شود وآفات را به پرواز وا می‌دارد. در همین زمان، هود مکشی آفات در حال پرواز را جمع‌آوری می‌کند. در این تحقیق، عملکرد دو سامانه نیوماتیکی (مکشی-دمشی متصل به تراکتور مقایسه شده و عملکرد آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با تنظیم صحیح شدت مکش و دمش، عملکرد این سامانه‌های مکانیکی مناسب بوده و می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های مبارزه شیمیایی به شمار روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[۱] کشاورزی, وزارت. آمارنامه رسمی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی.
[۲] اردبیلی, ژ و کاظمی, م.ح. گزارشات پژوهشی آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی, 1397.
[۳] اردبیلی, ژ و کاظمی, م.ح. گزارش نهایی طرح بررسی بیواکولوژی سوسک کلرادو و راه‌های مبارزه با آن از سال ۸۹ تا
۹۷, 1398.
[۴] بهروزی‌لار, م. اصول طراحی ماشین‌های کشاورزی. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389.
[5] Winfried, S. Mtt agricultural engineering reasearch 03400 vihti.
[6] Stafford, Kirby C, III, Williams, Scott C, and Molaei, Goudarz. Integrated Pest Management in Controlling Ticks and Tick-Associated Diseases. Journal of Integrated Pest Management, 8(1), 10 2017. 28.
[7] Lalor, William F. and Buchele, Wesley F. Effects of thermal exposure on the foliage of young corn and soybean plants. Transactions of the ASAE, 13(4):534–0537, 1970.
[8] Lalor, WF and Buchele, WF. Thermal sensitivity of corn and soybeans to flame weeding. ASAE Paper, pp. 69–128, 1969.
[9] Graziosi, Ignazio, Dung, Ngo, Buamas, Chamaiporn, Wongtiem, Prapit, and Wyckhuys, Kris. Integrated Pest Management of Cassava Crops in South-east Asia, pp. 519– 540. 12 2017.
[10] Laguë, C., Gill, J., Lehoux, N., and Péloquin, G. Engineering performances of propane flamers used for weed, insect pest, and plant disease control. Applied Engineering in Agriculture, 13(1):7–16, 1997.
[۱۱] تهران, شرکت هواسازان. راهنمای فن‌های سازنده توسط شرکت هواسازان. 1398
[12] Hoffmann, MP, Petzoldt, C, Prostak, D, Fleischer, S, Spangler, S, Reiners, S, Zitter, T, Bellinder, R, and Shelton, A. Integrated pest management for diversified fresh market vegetable producers in new jersey, new york and pennsylvania: An ipm initiative project. NY State IPM Publication, (122):109, 1996.
[13] McQuiston, Faye C. and Parker, Jerald D. Heating, ventilating, and air conditioning: analysis and design. John Wiley & Sons, New York, 1982.
[14] Mouden, Sanae, Sarmiento, Kryss Facun, Klinkhamer, Peter Gl, and Leiss, Kirsten A. Integrated pest management in western flower thrips: past, present and future. Pest management science, 73(5):813–822, May 2017. 28127901[pmid].